29.11.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Joulun odotus lähtee tästä

image

Ensi viikonloppuna joulun odotus tällä seudulla käynnistyy oikein toden teolla, sillä perjantaista sunnuntaihin on eri puolilla seutua joulu­na­vaus­ta­pah­tumia.

Seu­dun yrit­tä­jät ja kun­nat yh­teis­työ­kump­pa­nei­neen ovat työs­tä­neet vii­kon­lop­puun kun­non kat­tauk­sen oh­jel­maa ja tar­jouk­sia.

Per­jan­tai­na il­lan­suus­sa aloi­te­taan Eu­ran ja Kaut­tu­an jou­lu­na­vauk­sel­la. Ta­pah­tu­ma jat­kuu tänä vuon­na myös lau­an­tai­na, sil­lä yrit­tä­jät ovat kuun­nel­leet ylei­sön toi­vei­ta. Per­jan­tain pi­me­äs­sä il­las­sa on oma tun­nel­man­sa, mut­ta ai­ka on ol­lut ly­hyt oh­jel­man seu­raa­mi­seen ja kaup­po­jen kier­te­lyyn, ja lap­si­per­heil­le var­sin­kin myös hoi­to- ja työ­päi­vä jäl­keen haas­ta­va. Nyt ei tar­vit­se kii­reel­lä kier­tää, kun lau­an­tai­na eh­tii vie­lä mu­kaan.

Eu­ran Jou­lu­maa -kam­pan­ja ni­vou­tuu Sä­ky­län Sata lah­jaa -kam­pan­jaan, sil­lä ne on jäl­leen yh­dis­tet­ty Py­hä­jär­vi­seu­dun suu­rik­si jou­lu­mark­ki­noik­si. Yrit­tä­jil­lä on tut­tuun ta­paan yh­tei­nen kam­pan­ja-ar­von­ta­kin – lei­mo­ja vi ke­rä­tä kum­man ta­han­sa pi­tä­jän kau­pois­ta ja mie­uus­ti tie­ten­kin mo­lem­mis­ta.

Sä­ky­läs­sä lau­an­tai on täyn­nä ta­pah­tu­mia, jois­ta jou­lu­puk­ki­juok­su on nä­ky­vin ja val­ta­kun­nal­lis­ta­kin jul­ki­suut­ta saa­nut oma hie­no idea. Tänä vuon­na uut­ta on seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mä jou­lu­bus­si, joka vie vä­keä pai­kas­ta toi­seen., muun mu­as­sa kirk­ko­au­ki­on kes­ki­ai­ka­tyy­li­sil­le mark­ki­noil­le.

Lau­an­tai­na on myös Uu­den­kar­ta­non pe­rin­tei­nen jou­lu­na­vaus Ylä­neel­lä. Sun­nun­tai­na tem­pais­taan Pa­ne­li­as­sa koko ky­län voi­min ja oh­jel­maa­kin on koko ky­län mi­tal­ta leik­ki­ken­täl­tä ri­vi­myl­lyl­le.

Täl­lai­nen run­sau­den­sar­vi on Py­hä­jär­vi­seu­dul­la tar­jol­la. On hie­noa, kun jär­jes­te­tään ja on hie­noa, kun ylei­söä on kiin­nos­ta­nut. Yrit­tä­jät luon­nol­li­ses­ti toi­vo­vat, et­tä myös kas­sa­ko­ne lau­lai­si. Lah­ja­va­li­koi­mat ovat juu­ri nyt par­haim­mil­laan ja yrit­tä­jien toi­vee­na on saa­da os­to­voi­ma py­sy­mään omal­la seu­dul­la. Se on eri­no­mai­nen toi­ve, jon­ka to­teut­ta­mi­ses­sa voim­me kaik­ki ol­la mu­ka­na.