26.11.2020 5.30
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Joulun voi tehdä paikallisesti

Euran jouluvaloja on uudistettu, ja tolppien valokirjaimista muodostuu sana Eura.

Euran jouluvaloja on uudistettu, ja tolppien valokirjaimista muodostuu sana Eura.

Liisa Nykänen

image

Moni miettii, millainenkohan joulu meille on tulossa. Erilainen se varmasti on, ja se voi olla myös paikallisesti tehty.

Tie­dot ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa ole­vis­ta naa­pu­ri­kau­pun­geis­ta pe­lot­ta­vat, ei­vät­kä hou­kut­te­le läh­te­mään jou­luos­tok­sil­le nii­den isoi­hin os­tos­kes­kuk­siin. On­nek­si Py­hä­jär­vi­seu­dun kau­pois­ta ja yrit­tä­jil­tä löy­tyy kaik­kea mah­dol­lis­ta jou­lu­pu­kin pus­siin, ja sen saa os­tet­tua tu­tul­ta, pal­ve­le­val­ta yrit­tä­jäl­tä. Sa­mal­la tu­lee tu­ke­neek­si pai­kal­lis­ten yri­tys­ten ase­maa ko­ti­seu­dun ky­lä­ku­vas­sa. Ta­va­ra­lah­jo­jen li­säk­si voi os­taa pal­ve­lui­ta ja lah­ja­kort­te­ja, jois­ta on iloa pit­käk­si ai­kaa.

Lä­hi­a­lu­een liik­keis­sä os­tos­ten teko tun­tuu mas­ki kas­voil­la tur­val­li­sel­ta. Voi va­li­ta kaup­pa­het­ken­sä sel­lai­sek­si, et­tä pys­tyy pi­tä­mään tur­va­vä­liä toi­siin asi­ak­kai­siin, ja lah­ja­os­tos­ten te­ko­aan voi ajoit­taa pit­kin jou­lu­kuu­ta.

Kai­ken muut­ta­va ko­ro­na lii­kut­taa pa­li­koi­ta uu­teen jär­jes­tyk­seen ja on pis­tä­nyt ih­mi­set miet­ti­mään muun mu­as­sa jou­lu­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä uu­del­la ta­val­la, mikä ei ole lain­kaan huo­no asia.

Vii­kon­vaih­tees­sa Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä ava­taan jou­lu­nai­ka pe­rin­teis­tä poi­ke­ten mut­ta vah­vas­ti pai­kal­li­sen yrit­tä­jyy­den suo­si­mis­ta ko­ros­ta­en. Ank­ka­lam­men pe­rin­tei­nen jou­lu­na­vaus ja Sä­ky­län jou­lu­puk­ki­juok­su kai­pa­si­vat­kin jo uu­dis­tus­ta. Nyt lu­vas­sa on muun mu­as­sa jou­lu­pu­kin ar­vai­lua ja pa­la­pe­li­tem­paus - niin ja tie­tys­ti mah­dol­li­suus teh­dä jou­luos­tok­sia.

Myös Kiu­kai­sis­sa ja Pa­ne­li­as­sa jou­lu­na­vaus­pe­rin­tei­tä on ve­ny­tet­ty ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si. Kiu­kais­ten run­sas oh­jel­ma­tar­jon­ta on ha­jau­tet­tu pit­kin ky­lä­rait­tia, et­tei ylei­sö pak­kau­tui­si ker­ral­la sa­maan paik­kaan. Pa­ne­li­an idyl­li­sis­tä Ri­vi­myl­lyn mai­se­mis­ta siir­ry­tään nyt työ­vä­en­ta­lol­le ja to­ril­le.

Rau­man La­pis­sa jou­lu­kau­si ava­taan ra­ket­tien räis­keel­lä ja jou­luoh­jel­mal­la, mut­ta Ylä­neel­lä Uu­den­kar­ta­non jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­ma jou­dut­tiin pe­ru­maan Pöy­ty­än ko­ro­na­ti­lan­teen ta­kia.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram