20.11.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kaikki liike on hyväksi

image

Uusi liikuntasuositus kannustaa liikuskelemaan eli katkaisemaan paikallaan oloa sillä ajatuksella, että jokainen askel kannattaa.

UKK-in­si­tuu­tin vii­me vii­kol­la jul­kai­se­mat uu­det val­ta­kun­nal­li­set lii­kun­ta­suo­si­tuk­set kan­nus­ta­vat liik­keel­le eri­tyi­ses­ti vä­hän liik­ku­via ja nos­ta­vat sa­mal­la uu­teen ar­voon ar­ki- ja hyö­ty­lii­kun­taa.

Kun en­nen las­ket­tiin hyö­dyl­li­sek­si lii­kun­nak­si vä­hin­tään kym­me­nen mi­nuu­tin yh­tä­jak­soi­nen rei­pas liik­ku­mi­nen, kel­paa­vat ko­ko­nai­suu­teen nyt kaik­ki lii­kun­ta­mi­nuu­tit.

Uu­den ajat­te­lu­ta­van taus­tal­la on tut­ki­muk­sia meil­tä ja muu­al­ta, joi­den mu­kaan mikä ta­han­sa liik­ku­mi­nen tuot­taa ter­veys­hyö­ty­jä ja vä­hen­tää ris­kiä sai­ras­tua ja kuol­la.

Ny­ky­tie­don mu­kaan ter­vey­den kan­nal­ta hyö­dyl­lis­tä ke­vyt­tä lii­kun­taa ovat esi­mer­kik­si ko­ti­työt ja kä­vel­len teh­dyt kaup­pa­reis­sut eli ei vain sa­leil­la tai lenk­ki­rei­teil­lä teh­ty ra­sit­ta­va lii­kun­ta.

Ter­vey­del­lis­tä hyö­tyä on ylei­ses­ti ot­ta­en kai­kes­ta, mikä kat­kai­see pit­kän pai­kal­laan olon vaik­ka työ­pöy­dän ää­res­sä, soh­val­la tai au­tos­sa, ja täs­tä hyö­ty­vät eri­tyi­ses­ti vä­hän liik­ku­vat. Tä­män mal­lin mu­kaan esi­mer­kik­si työ­pöy­dän ta­kaa kan­nat­tai­si läh­teä liik­keel­le ai­na­kin kak­si ker­taa tun­nis­sa ja te­le­vi­si­o­ta kat­sel­les­sa si­joit­taa kau­ko­sää­din kau­as soh­vas­ta. Jo pie­nen­kin liik­keen on vä­hän liik­ku­vil­la to­det­tu alen­ta­van ve­ren­so­ke­ria ja ve­ren ras­va-ar­vo­ja, vil­kas­tut­ta­van ve­ren­kier­toa ja vet­reyt­tä­vän ke­hoa.

Edel­leen lii­kun­ta­suo­si­tuk­seen kuu­luu myös rei­pas lii­kun­ta niil­le, jot­ka sii­hen pys­ty­vät. Sitä pi­täi­si ker­tyä 2,5 tun­tia vii­kos­sa tai ras­kaam­pa­na ver­si­o­na run­sas tun­ti vii­kos­sa. Tä­män pääl­le suo­si­tel­laan li­has­kun­toa ja lii­ke­hal­lin­taa ke­hit­tä­vää lii­kun­taa kak­si ker­taa vii­kos­sa. Sel­lais­ta ovat muun mu­as­sa ras­kaat pi­ha­työt, kun­to­sa­li­har­joit­te­lu, pal­lo­pe­lit, joo­ga, hiih­to.

Mar­ras­kuun har­maat päi­vät ei­vät ai­na hou­kut­te­le lenk­ki­po­luil­le, mut­ta ar­ki­sen ak­tii­vi­suu­den li­sää­mi­nen käy­nee hel­pom­min.

Näköislehti

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram