22.7.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kalojen massakuolema pysähdyttää

Rannoille on huutoutunut arviolta ainakin tuhansia, ellei jopa kymmeniä tuhansia kiloja kuollutta kalaa.

Rannoille on huutoutunut arviolta ainakin tuhansia, ellei jopa kymmeniä tuhansia kiloja kuollutta kalaa.

Elli-Mari Ahola

image

Pyhäjärvellä on yli viikko siivottu kuolleita kaloja pois rannoilta. Valtavaa urakkaa on hoidettu vapaa­eh­tois­voimin talkoilla.

Kuol­lei­ta kiis­kiä ha­vait­tiin siel­lä tääl­lä jo pari viik­koa sit­ten. Al­kuun ti­lan­ne ei näyt­tä­nyt on­gel­mal­ta – sa­tun­nai­sia kuol­lei­ta ka­lo­ja löy­tyy ai­na. Mut­ta hy­vin pian jou­dut­tiin to­te­a­maan, et­tä ky­sees­sä ei to­del­la­kaan ole muu­ta­man ka­lan ha­vain­to. Vii­kon ver­ran kuol­lei­ta ka­lo­ja on ajau­tu­nut ran­taan mas­soit­tain. Eri­tyi­sen paha ti­lan­ne on ol­lut jär­ven ete­lä­pääs­sä Ylä­neel­lä, mut­ta iso­ja ka­la­mää­riä on koot­tu myös Sä­ky­län ran­noil­ta.

Val­ta­o­sa ka­lois­ta on kiis­kiä. Asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan nii­tä on voi­nut tap­paa kiis­ken loi­se­läin, mut­ta se ei yk­sin rii­tä se­li­tyk­sek­si, vaan iso roo­li on myös pit­kän hel­teen läm­mit­tä­mäl­lä ve­del­lä, ve­den hap­pi­ka­dol­la ja tuu­let­to­muu­del­la.

Sii­vous­töis­sä ovat ol­leet Ylä­neen pään va­paa­eh­toi­set ja Py­hä­jär­ven suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen vä­keä. Mut­ta urak­ka on koh­tuu­ton pie­nel­le pii­ril­le. Näin ison ym­pä­ris­tö­on­gel­man ei pidä jää­dä vain tal­koo­vä­en nis­kaan, vaik­ka jo­kai­nen pyr­ki­si­kin oman ran­tan­sa sii­vo­a­maan. Ei ole ihan yk­sin­ker­tais­ta hä­vit­tää näin suu­ri mää­rä kuol­lut­ta ka­laa. Val­ta­o­sa on hau­dat­tu kal­kil­la pei­tel­tyi­nä sy­viin maa­kuop­p­piin. Nii­tä voi­daan nyt vie­dä myös muun mu­as­sa Sä­ky­län bi­o­kaa­su­lai­tok­sel­le.

Ti­lan­ne on kam­mot­ta­va ja pe­lot­ta­va. Ka­la­mas­so­jen sii­vo­a­mi­nen pois on in­haa puu­haa ja on vai­kut­ta­nut lo­put­to­mal­ta, kun aal­tot huuh­to­vat juu­ri sii­vo­tuil­le ran­noil­le ai­na vain uu­sia ka­la­laut­to­ja. Ran­nat ja vesi hai­se­vat ei­kä ran­to­jen vir­kis­tys­käy­tös­tä voi pu­hu­a­kaan. Pel­ko­ja on jo nous­sut esiin: mitä ta­pah­tuu kiis­keä ar­vok­kaam­mil­le ka­loil­le, mui­kul­le ja sii­al­le?

Vä­ki­sin­kin mie­leen nou­see aja­tuk­sia il­mas­ton­muu­tok­sen osuu­des­ta tä­hän­kin tu­hoon. Vaik­ka ka­lo­jen jouk­ko­kuo­le­mia on en­nen­kin ol­lut, ei kui­ten­kaan ai­na­kaan mies­muis­tiin täs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Sak­saa ko­et­te­le­vat tul­vat – me saim­me ihan oman va­roi­tuk­sen.