24.1.2020 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kansallispuisto lähietäisyydellä

image

Pöytyän Yläneelle ulottuvan Kurjenrahkan kansallispuiston suosio on kovassa kasvussa, kun käyntimäärä viime vuonna nousi edellisvuodesta toistakymmentä prosenttia.

Vuot­ta ai­em­min mi­tat­tu kas­vu oli nel­jä pro­sent­tia, jo­ten suun­ta on sama eli nou­se­va kuin luon­to­mat­kai­lus­sa koko val­ta­kun­nas­sa.

Kur­jen­rah­kan kä­vi­jä­mää­rien kas­vus­sa iso­na osa­te­ki­jä­nä on Tu­rus­ta lii­ken­nöi­vä bus­si, Föli, joka tuo var­sin­kin päi­vä­ret­kei­li­jöi­tä. Kur­jen­rah­ka on myös Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa Ylä­ne-Tur­ku-tien var­res­ta. Saa­vu­tet­ta­vuu­ten­sa ja tur­val­li­suu­ten­sa an­si­os­ta se on en­si­ker­ta­lai­sil­le­kin luon­to­kä­vi­jöil­le hyvä koh­de.

Vii­me ke­sä­nä täs­sä "ete­län erä­maas­sa" jär­jes­tet­tiin myös mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa. Oli opas­tuk­sia, me­lon­taa, lei­re­jä, joo­gaa, lä­hi­ruo­kaa, elä­myk­siä.

Kan­sal­lis­puis­ton kas­va­val­la käy­töl­lä on toi­nen­kin puo­li: ra­ken­teet ovat ko­e­tuk­sel­la ja maas­to ku­luu. Ai­heel­li­nen ky­sy­mys kuu­luu­kin: Mi­hin as­ti kä­vi­jä­mää­rät voi­vat kas­vaa?

Kan­sal­lis­puis­to­jen yl­lä­pi­to, huol­to ja hoi­to ky­sy­vät ra­haa. Kur­jen­rah­kaa hoi­de­taan muun mu­as­sa EU:n ja val­ti­on tu­el­la. Vii­me ai­koi­na esi­mer­kik­si on teh­ty ja uu­sit­tu pit­kos­pui­ta ja es­teet­tö­myy­teen­kin pa­nos­tet­tu. Pa­ras­ta ai­kaa Kur­jen­rah­ka on eh­dol­la vuo­den 2020 ret­ki­koh­teek­si. Fi­naa­lis­sa on sen li­säk­si nel­jä muu­ta koh­det­ta. Net­ti­ä­nes­tys on au­ki 2. hel­mi­kuu­ta as­ti ja yh­te­nä vaih­to­eh­to­na voi ää­nes­tää myös omaa lä­hi­met­sään­sä.

Luon­non, eri­tyi­ses­ti lä­hi­luon­non mer­ki­tyk­ses­tä tuo­daan sään­nöl­li­ses­ti jul­ki tut­ki­muk­sia. Vas­ti­kään jul­kais­tu väi­tös­tut­ki­mus ker­toi muun mu­as­sa sen tun­ne­tun to­si­a­si­an, et­tä luon­to­lii­kun­ta vä­hen­tää stres­siä ja sii­hen riit­tää pie­nem­pi­kin luon­to­kais­ta­le asui­nym­pä­ris­tös­sä. Py­hä­jär­vi­seu­dul­la lä­hi­met­sä ei ole ke­nel­tä­kään kau­ka­na ja li­säk­si on näi­tä isom­pia vaih­to­eh­to­ja, ku­ten vaik­ka Eu­ran niin sa­not­tu van­ha kymp­pi, Sä­ky­län har­ju ja Ylä­neen Kur­jen­rah­ka.