17.12.2020 6.30
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Käräjäruuhkan purku täyttää vankilat

Sakkovankien ja muiden lyhytaikaisten vankien käyttöön on voitu Köyliössä osoittaa naisvangeille tehty sellisiipi, jossa oli naisvankeja sillä aikaa, kun heille rakennettiin Hämeenlinnaan uudet tilat.

Sakkovankien ja muiden lyhytaikaisten vankien käyttöön on voitu Köyliössä osoittaa naisvangeille tehty sellisiipi, jossa oli naisvankeja sillä aikaa, kun heille rakennettiin Hämeenlinnaan uudet tilat.

Liisa Nykänen

image

Käräjäsalien istuntoja piti perua viime keväänä koronan takia, mutta syksyllä oikeusjuttujen sumaa alettiin purkaa, mikä näkyy Köyliönkin vankilassa.

Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­den 16 tuo­ma­ria kä­sit­te­lee oi­keus­jut­tu­ja Rau­mal­la ja Po­ris­sa, ja töi­tä riit­tää. Maa­lis­kuun ja ke­sä­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na jou­dut­tiin ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia siir­tä­mään noin nel­jän­nes rii­ta­ju­tuis­ta ja 30–40 pro­sent­tia ri­kos­ju­tuis­ta. Ke­sä­kuus­sa nii­tä oli­si voi­tu taas kä­si­tel­lä enem­män, mut­ta lo­ma­kau­si siir­si jut­tu­ruuh­kan pur­ka­mi­sen te­hok­kaan aloit­ta­mi­sen elo­kuul­le. Siir­ret­ty­jen jut­tu­jen kä­sit­te­lys­sä ar­vi­oi­daan ku­lu­van vie­lä kuu­kau­sia, ja uu­sia kä­rä­jä­jut­tu­ja tu­lee koko ajan.

Isos­ta työ­mää­räs­tä huo­li­mat­ta Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­den is­tun­to­a­jat on saa­tu kes­ki­mää­rin py­sy­mään ly­hyi­nä. Ke­vääl­tä on opit­tu mo­nen­lais­ta, ja is­tun­to­ja pi­de­tään nyt­kin osit­tain etä­nä vi­deo- ja pu­he­li­nyh­teyk­sien vä­li­tyk­sel­lä.

On tär­ke­ää, et­tä ri­kok­sen teh­nyt kuu­lee tuo­mi­on­sa mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti ja voi aloit­taa sen suo­rit­ta­mi­sen heti tuo­mi­on saa­tu­aan. Oi­keus­kä­sit­te­lyn ve­ny­mi­nen han­ka­loit­taa elä­män jär­jes­te­lyis­sä, ja pa­him­mil­laan ri­kos­ket­ju eh­tii kas­vaa en­nen kuin sii­hen saa­daan tar­peel­li­nen kat­kos.

Sa­ta­kun­nan van­ki­lan Köy­li­ön osas­ton lak­kaut­ta­mi­ses­ta on pu­hut­tu ai­ka ajoin, mut­ta sen tä­män­het­ki­nen käyt­tö­as­te on sitä luok­kaa, et­tä moi­set pu­heet saa nyt unoh­taa. Van­ki­las­sa on 73 van­ki­paik­kaa, ja ne ovat yh­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta kaik­ki täyn­nä. Vii­me kuus­sa Köy­li­ön van­ki­las­sa oli ker­ral­la jopa 80 van­kia. Hen­ki­lö­kun­nal­ta ky­sy­tään mel­koi­is­ta or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä ja ve­ny­mis­tä.

Van­ki­mää­rän kas­va­mi­sen li­säk­si Köy­li­ön van­ki­ai­nes on muut­tu­nut sin­ne si­joi­tet­tu­jen sak­ko­van­kien myö­tä. Nämä ovat usein päih­de­on­gel­mai­sia, ja tar­vit­se­vat ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja, mikä se­kin kuor­mit­taa osal­taan lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­taa.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram