27.2.2020 13.40
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kauaskantoisen päätöksen edessä

Vuonna 1999 valmistunut Honkilahden koulu on Euran uusin koulu.

Vuonna 1999 valmistunut Honkilahden koulu on Euran uusin koulu.

Esa Viippola

image

Eurassa on vastikään julkistettu selvitys, joka ottaa talouden näkökulmasta kantaa siihen, montako koulua Etelä-Eurassa tulevaisuudessa on.

Eu­ro­jen mu­kaan laa­dit­tu karu las­kel­ma osoit­taa, et­tä kun­nal­le edul­li­sin­ta oli­si kes­kit­tää päi­vä­ko­ti- ja kou­lu­lap­set tu­le­vai­suu­des­sa Hon­ki­lah­del­le, jol­loin Hin­ner­jo­en kou­lua ja Jo­en­tiu­kua ei enää tar­vit­tai­si.

Vaik­ka tämä en­sim­mäi­nen sel­vi­tys ei ole koko to­tuus, on sitä ym­mär­ret­tä­väs­ti suun­taa an­ta­va­na lu­et­tu. Vie­lä ovat kui­ten­kin työn al­la sel­vi­tyk­set kou­lu- ja päi­vä­hoi­to­ver­kos­ta, jois­sa tu­lee toi­vot­ta­vas­ti ole­maan mui­ta­kin nä­kö­kul­mia kuin raha.

Huo­mi­oon on syy­tä ot­taa esi­mer­kik­si se, mitä "ky­län sy­dä­men" lak­kaut­ta­mi­nen mer­kit­see ky­län elin­voi­mal­le ja las­ten kou­lu­mat­koil­le – tai yh­tä hy­vin se, on­ko isom­mas­sa yk­si­kös­sä pa­rem­mat olo­suh­teet ope­tuk­sel­le tai vaik­ka­pa ka­ve­ri­pii­rin syn­ty­mi­sel­le.

Kou­lu­rat­kai­sut ovat ai­na ko­vin tun­tei­siin me­ne­viä pää­tök­siä. Nii­tä on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä eri puo­lil­la maa­ta näh­ty pal­jon, sil­lä Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa on nyt noin 2 200 pe­rus­kou­lua, kun nii­tä vie­lä vuon­na 1990 oli noin 4 900.

Lak­kau­tus­lis­tal­la ovat ol­leet eten­kin al­le 50 op­pi­laan kou­lut, ja rat­kai­suis­ta on seu­ran­nut se, et­tä ole­mas­sa ole­vien kou­lu­jen kes­ki­ko­ko on kas­va­nut. Pää­tök­siä on teh­ty kun­tien ta­lou­son­gel­mien ja las­ke­van lap­si­lu­vun ta­kia. Myös kou­lu­ra­ken­nuk­sen huo­no kun­to on vai­kut­ta­nut lak­kau­tus­rat­kai­sui­hin.

Eu­ras­sa nyt teh­ty sel­vi­tys on jo toi­mi­nut kes­kus­te­lun avaa­ja­na tu­le­vai­suu­den rat­kai­su­vaih­to­eh­doil­le, joi­ta po­liit­tis­ten päät­tä­jien on­kin syy­tä har­ki­ta huo­lel­la – niil­lä on kau­as­kan­toi­set vai­ku­tuk­set. To­den­nä­köi­ses­ti myös kun­ta­vaa­lit, jot­ka ovat edes­sä vuo­den ku­lut­tua, vai­kut­ta­vat niin kes­kus­te­luun kuin mah­dol­li­siin pää­tök­siin­kin. Nii­tä oli­si us­kal­let­ta­va teh­dä – suun­taan tai toi­seen.