22.4.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kesäkämppä on mainio idea

Kesäkämppä esittelee Säkylän brändiä myös pienillä yksityiskohdilla.

Kesäkämppä esittelee Säkylän brändiä myös pienillä yksityiskohdilla.

Pia Mattila-Lonka

image

Pöytyä toteutti viime kesänä villin idean ja tarjosi kesäkotia vuokralle. Hakemuksia tulvi ja näkyvyyttä tuli laajasti. Nyt idea saa jatkoa ja on levinnyt esimerkiksi Säkylään.

Pöy­ty­än Kesä maal­la -kam­pa­jan vuok­ra-asun­to­jen haku eri puo­lil­ta kun­taa on nyt me­nos­sa. Tou­ko­kuus­sa voi­vat asuk­kaat ha­kea asun­toa ke­säl­lä kah­dek­si vii­kok­si. Sä­ky­lä puo­les­taan on juu­ri avan­nut Ke­sä­kämp­pä 2021 -kam­pan­jan. Ke­sä­tu­li­joil­le va­rat­tua ker­ros­ta­lo­a­sun­toa voi ha­kea vuok­ral­le kah­den vii­kon jak­soik­si läpi ke­sän. Ajoi­tus on hyvä: ko­ro­nan ta­kia täl­lai­set mah­dol­li­suu­det kiin­nos­ta­vat vain enem­män.

Vuo­si sit­ten Pöy­ty­än hou­ku­tuk­seen tart­tui 254 ih­mis­tä 136 ha­ke­muk­sel­la. Jou­kos­sa oli yk­si­na­su­via, per­hei­tä, pa­ris­kun­tia ja ka­ve­ri­po­ru­koi­ta. Ha­ke­muk­sia tuli suu­ris­ta kau­pun­geis­ta ja ul­ko­mail­ta­kin. Ha­lut­tiin ko­keil­la maal­la asu­mis­ta, teh­dä ir­ti­ot­to ja saa­da vaih­te­lua. Ha­ki­jois­ta 58 pää­si 200 eu­rol­la ke­sä­a­suk­kaak­si Pöy­ty­äl­le, ja ai­na­kin yh­des­tä tuli myö­hem­min va­ki­tui­sem­pi asu­kas. Noin puo­let ke­sä­a­suk­kaik­si va­li­tuis­ta asui Ylä­neel­lä.

Uu­sien, py­sy­vien asuk­kai­den saa­mi­nen on tie­tys­ti kam­pan­joi­den yle­vin ta­voi­te. Mut­ta muu­ta­kin hyö­tyä kun­ta voi saa­da. Mai­se­maan il­mes­tyy uu­sia ihm­siä, jot­ka os­ta­vat kau­pois­ta, tu­tus­tu­vat näh­tä­vyyk­siin ja ta­pah­tu­miin ja ker­to­vat ko­ke­muk­sis­taan eteen­päin. Ly­hy­es­tä jak­sos­ta saat­taa jää­dä haa­ve kas­va­maan. Eh­kä paik­ka­kun­ta tu­lee mie­leen, jos etä­työt jää­vät yri­tys­ten ar­keen pan­de­mi­an jäl­keen­kin, ja ns. mo­ni­paik­kai­suus eli elä­mi­nen use­am­mal­la kuin yh­del­lä paik­ka­kun­nal­la li­sään­tyy.

Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jät ja tont­tien kaup­paa­jat ker­to­vat täs­sä leh­des­sä, et­tä kiin­nos­tus tä­män seu­dun asun­to­ja ja var­sin­kin mök­ke­jä koh­taan on nyt kas­vus­sa. Ke­sä­käm­päs­sä asu­mis­ta pää­see hel­pos­ti ko­kei­le­maan, jos ei suo­ral­ta kä­del­tä us­kal­la lyö­dä kaup­po­ja luk­koon.

Joka ta­pauk­ses­sa kaik­ki ide­at, joil­la seu­tua voi­daan "teh­dä tykö" uu­sil­le ih­mi­sil­le, ovat enem­män kuin ter­ve­tul­lei­ta.