17.7.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kesän makuja kasvaa ja vahvistuu

image

Euran kesän päätapahtumiin kuuluva Kesän makuja järjestettiin nyt neljännen kerran, ja kaikesta päätellen tapahtuma on vain kasvamassa ja vahvistamassa asemaansa seudun kesässä.

Ke­sän ma­ku­ja -ta­pah­tu­ma sai al­kun­sa vuon­na 2016, kun suo­sit­tua Ta­va­taan Kaut­tu­al­la- ja Kaut­tu­an Lau­lu­jen yö -ta­pah­tu­maa ha­lut­tiin laa­jen­taa. Yrit­tä­jien, Yrit­tä­jä­nais­ten ja kun­nan elin­kei­no­pal­ve­lu­jen yh­teis­työl­lä jär­jes­tet­tä­väl­lä ta­pah­tu­mal­la on eri­tyi­ses­ti ha­lut­tu nos­taa tie­toi­suu­teen Eu­ran pal­ve­lu­ja ja ki­vi­jal­ka­kaup­po­ja sekä lä­hi­ruo­kaa.

Tee­mat ovat kan­ta­neet. En­sim­mäi­se­nä vuon­na Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Leh­to toi­voi, et­tä "jat­ku­moa tu­li­si", ja on­han sitä tul­lut.

Mah­toi­ko vuo­si sit­ten kova hel­le ve­rot­taa kä­vi­jä­mää­rää vai oli­ko esiin­ty­jien ve­to­voi­ma tänä vuon­na suu­rem­pi, ylei­söä oli kui­ten­kin vii­me­vuo­tis­ta vilk­kaam­min liik­kel­lä. Lei­mo­jen ke­ruu ar­von­ta­pas­siin tai liik­kei­den ja pal­ve­lu­jen avoi­met ovet ja tar­jouk­set hou­kut­te­li­vat vä­keä avaa­maan sel­lai­si­a­kin ovia, joi­hin ei muu­ten eh­kä me­ni­si. Sel­lais­ta sa­non­taa kuul­tiin­kin, et­tä "täl­lai­se­na päi­vä­nä keh­taa men­nä vain tu­tus­tu­maan".

Maku-tee­ma on to­teu­tu­nut muun mu­as­sa ta­pah­tu­man ruo­ka­kil­pai­luis­sa. Tänä ke­sä­nä tun­net­tu­jen eu­ra­lais­ten ver­si­ot ham­pu­ri­lai­sis­ta ja uu­den oman kan­sa­ne­dus­ta­jan gril­laus­vin­kit kiin­nos­ti­vat vä­keä Ank­ka­lam­mel­la. Ruo­ka­tee­maa kan­nat­taa il­man muu­ta jat­kaa tu­le­vi­na­kin vuo­si­na – tääl­lä asu­taan ja teh­dään töi­tä ruo­ka-ai­tas­sa, jos­sa on niin ka­lai­sa jär­vi kuin eri­kois­vil­je­ly­ä­kin.

Jär­jes­tä­jien jo en­sim­mäi­se­nä vuon­na esit­tä­mä toi­ve yli kun­ta­ra­jo­jen kiin­nos­ta­vas­ta ta­pah­tu­mas­ta on se­kin to­teu­tu­nut, sil­lä ylei­sön jou­kos­sa nä­kyi tut­tu­ja naa­pu­reis­ta. Moni viet­tää­kin Ke­sän ma­ku­ja -päi­vää ja -il­taa koh­taa­mis­ten mer­keis­sä; vii­kon­lop­puun osui usei­ta­kin esi­mer­kik­si tääl­tä läh­töi­sin ole­vien ih­mis­ten ta­paa­mi­sia.

Ku­ten mikä ta­han­sa ta­pah­tu­ma, myös tämä lie­nee avoin ke­hit­ty­mään. Nyt toi­vot­tiin esi­mer­kik­si kaup­pa­liik­keil­tä pi­dem­pää au­ki­o­loa.