26.5.2020 7.05
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kesätöitä kannattaa vieläkin etsiä

Muutama nuori ulkoaluetyöntekijä pääsee tänä kesänäkin kunnan hommiin Eurassa.

Muutama nuori ulkoaluetyöntekijä pääsee tänä kesänäkin kunnan hommiin Eurassa.

Mirja Linnemäki

image

Vähissä ovat asiat, joihin ei korona olisi vaikuttanut, ja se on aiheuttanut myös nuorten kesätyöpaikkojen perumisia ja supistamisia yrityksissä. Toivoa ei kannata silti heittää.

Elin­kei­no­e­lä­män Kes­kus­liit­to vies­tit­ti äs­ket­täin, et­tä uu­sia ke­sä­työ­paik­ko­ja avau­tuu edel­leen, ja mo­net työ­nan­ta­jat te­ke­vät ko­ro­nan se­koit­ta­mas­sa ar­jes­saan ke­sä­työ­pää­tök­si­ä­kin vas­ta nyt.

Jos työ­paik­ka pe­ruun­tui tai ei lain­kaan au­en­nut­kaan, kan­nat­taa edel­leen ky­sel­lä yri­tyk­sis­tä, mil­tä ti­lan­ne nyt näyt­tää. Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten osit­tai­nen lie­ve­ne­mi­nen on saat­ta­nut ava­ta mah­dol­li­suuk­sia.

Myös mui­ta kon­tak­te­ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää; tie­täi­si­kö naa­pu­ri jon­kun pai­kan, löy­tyi­si­kö har­ras­tus­tut­tu­jen kaut­ta jo­tain tai oli­si­ko tet-paik­ka­suh­teis­ta nyt hyö­tyä?

Py­hä­jär­vi­seu­dul­la elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus on pe­rin­tei­ses­ti työl­lis­tä­nyt hy­vin nuo­ria, ja syö­dä pi­tää ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­kaan­kin, jo­ten leik­ku­ri ei en­sim­mäi­se­nä ole näi­hin työ­paik­koi­hin is­ke­nyt. Yh­tä hyvä ti­lan­ne ei ole esi­mer­kik­si Eu­ran kun­nas­sa, joka yleen­sä on voi­nut työl­lis­tää kol­mi­sen­kym­men­tä nuor­ta. Va­ki­tui­sen väen lo­maut­ta­mi­nen lait­toi myös ke­sä­töi­tä jäi­hin, ja osa esi­mer­kik­si pe­rus­tur­van ke­sä­pai­kois­ta on pe­ruun­tu­nut ko­ro­na­sään­nös­ten ta­kia. Nyt, kun ra­joi­tuk­sia on pu­ret­tu, on lo­mau­tuk­si­a­kin pe­rut­tu, ja ke­sä­töi­hin pääs­see al­le kym­me­nen nuor­ta.

Sä­ky­läs­sä kun­ta avit­taa nuor­ten ke­sä­töi­tä mak­sa­mal­la ke­sä­työ­paik­ka­tu­kea yri­tyk­sil­le ja yk­si­tyi­sil­le työ­nan­ta­jil­le. Tuki on teh­nyt kaup­pan­sa ja va­jaa kymp­pi­ton­ni ja­e­taan 17:lle työl­lis­täjl­le 32 nuo­ren palk­kaa­mi­seen.

Ke­sä­töis­sä ei kan­na­ta nir­soil­la, vaan tart­tua työ­hön kuin työ­hön, vaik­kei se oli­si­kaan mi­kään unel­ma­duu­ni tai omal­ta alal­ta. An­si­o­lu­et­te­los­sa kaik­ki työt ovat ar­vok­kai­ta ja ker­to­vat ah­ke­ruu­des­ta ja ak­tii­vi­suu­des­ta. Iki­nä ei myös­kään voi etu­kä­teen tie­tää, mis­tä ko­ke­muk­ses­ta saat­taa tu­le­vai­suu­des­sa yl­lät­tä­en­kin ol­la hyö­tyä.