12.10.2021 7.44
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Keskittämisen voi tehdä rikastavastikin

image

Ikäihmisillä ja lapsilla on toisilleen paljon annettavaa pelkästään sillä, että he ovat jollain tavalla läsnä toistensa elämässä.

Kai­kil­la lap­sil­la on ym­pä­ril­lään työ­i­käi­siä, mut­ta iäk­kääm­piä ei­vät kaik­ki ta­paa usein. Ikäih­mi­set ovat te­ke­mi­sis­sä työ-
ikäis­ten kans­sa ar­jes­saan, mut­ta ei­vät eh­kä kaik­ki las­ten. Luon­nol­li­sen elä­män­kaa­ren al­ku- ja lop­pu­pääs­sä ole­vien elä­män­ko­ke­muk­set ovat kau­im­pa­na toi­sis­taan, ja sik­si näi­den ikä­ryh­mien yh­tei­nen ai­ka on usein rik­kaut­ta mo­lem­mil­le.

Tämä oi­val­let­tiin La­pis­sa 20 vuot­ta sit­ten. Sil­loin var­ta vas­ten van­hus­ten­ta­lok­si ja päi­vä­ko­dik­si ra­ken­net­tu Ur­su­la–Myl­ly­tont­tu val­mis­tui. Sen toi­min­ta pe­rus­tui aja­tuk­seen, et­tä las­ten ja van­hus­ten ar­ki pyö­rii sa­man ka­ton al­la il­man vä­li­sei­nää. Talo sai ai­ka­naan pal­jon po­si­tii­vis­ta huo­mi­o­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin. Sit­tem­min van­hus­ten ke­vy­en pal­ve­lu­a­su­mi­sen tar­ve vä­he­ni vä­he­ne­mis­tään, päi­vä­hoi­don tar­ve kas­voi, ja eri­lais­ten por­ras­vai­hei­den jäl­keen vuon­na 2015 talo re­mon­toi­tiin lo­pul­li­ses­ti ko­ko­naan päi­vä­ko­dik­si. Hen­ki­lö­kun­ta ker­toi sil­loin (AS 9.1.2014) jää­vän­sä kai­paa­maan las­ten ja van­hus­ten elä­män­ma­kuis­ta ar­kis­ta yh­tei­se­loa.

Pal­ve­lun­tar­peen suh­dan­ne­muu­tos on ta­pah­tu­nut Köy­li­ös­sä­kin, mut­ta siel­lä se ai­heut­ti las­ten ja ikäih­mis­ten lä­hen­ty­mi­sen, kun Ke­po­lan ryh­mis pää­si muut­ta­maan va­jaa­käy­töl­le jää­neen pal­ve­lu­kes­kuk­sen ti­loi­hin, sa­moi­hin sei­niin pal­ve­lu­ko­ti Su­van­non kans­sa. Ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti muut­ti vain pi­han toi­sel­ta puo­lel­ta, ja sil­lä on en­nes­tään pit­kät pe­rin­teet van­hu­syh­teis­työs­tä. Jo ko­ro­na-ajan­kin ta­kia ikä-osas­to­ja erot­taa siel­lä konk­reet­ti­nen sei­nä. Se on kui­ten­kin vain hai­ta­ri­o­vi, joka mah­dol­lis­taa yh­des­sä te­ke­mi­sen, kun se ko­ro­na­ra­joi­tus­ten hel­lit­tä­es­sä on­nis­tuu.

Lap­si saa eri­lai­sia vi­rik­kei­tä, kun ym­pä­ril­lä on eri-ikäi­siä kuin jos ym­pä­ril­lä on pari ai­kuis­ta ja ihan sa­ma­ni­käi­siä lap­sia. Kum­mas­sa­kin on puo­len­sa. Ai­noa vaih­to­eh­to ei ole kes­kit­tää kaik­kea sa­maa sa­maan paik­kaan, vaan sääs­tö­jä voi saa­vut­taa yh­dis­tä­mäl­lä myös eri toi­min­to­ja.