3.11.2020 6.30
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Korona koetteli luottamusta

Torstain Alasastakunnan pääuutinen osoittautui laboratoriovirheen takia vääräksi, mutta lehti oli ehditty jo painaa ennen oikean tiedon tuloa.

Torstain Alasastakunnan pääuutinen osoittautui laboratoriovirheen takia vääräksi, mutta lehti oli ehditty jo painaa ennen oikean tiedon tuloa.

Liisa Nykänen

image

Viime keskiviikko oli päivä, jonka moni Euran koronahoidon ja -tiedotuksen kanssa tekemisissä oleva haluaisi unohtaa, vaikka se opettikin paljon.

Eu­raa ko­hah­dut­ti kes­ki­viik­ko­aa­mul­la tie­to, et­tä kun­nas­sa on liik­ku­nut päi­vä­kau­sia ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nut hen­ki­lö, ja al­tis­tu­nei­ta on ai­na­kin 80. Hu­hu­myl­ly ja so­me­kir­joit­te­lu käyn­nis­tyi­vät vä­lit­tö­mäs­ti, ja tie­do­tus­vä­li­neet te­ki­vät par­haan­sa vi­ra­no­mai­sil­ta saa­dun asi­al­li­sen tie­don le­vit­tä­mi­sek­si. Ala­sa­ta­kun­ta­kin ker­toi heti ne­tis­sä Sa­ta­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­rin tie­dot­tees­ta ja teki tors­tain leh­teen uu­tis­si­vun ju­tun, jos­sa haas­ta­tel­tiin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­vaa lää­kä­riä.

Al­kuil­las­ta, kun seu­raa­van päi­vän Ala­sa­ta­kun­ta oli jo pai­net­tu, sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä tuli uu­si tie­to. Tu­run yli­o­pis­tol­li­sen sai­raa­lan la­bo­ra­to­ri­os­sa oli se­kaan­tu­nut pari näy­te­le­vyä, ja Eu­ran po­si­tii­vi­sek­si luul­tu ko­ro­na­ta­paus oli­kin ne­ga­tii­vi­nen. Tie­to oli iloi­nen, mut­ta leh­den­te­ki­jöi­tä ma­sen­si, sil­lä ih­mi­siä odot­ti tors­tai­aa­mul­la pos­ti­laa­ti­kos­sa leh­ti, jon­ka uu­tis­si­vul­la oli vää­rää tie­toa. Ne­tis­sä asia voi­tiin oi­kais­ta, mut­ta pai­net­tu leh­ti ker­toi kes­ki­viik­ko­päi­vän tie­dot - ne il­lal­la vää­rik­si to­de­tut.

So­mes­sa vis­kot­tiin lo­kaa, ja la­bo­ra­to­ri­o­kin sai osan­sa. Siel­lä on kui­ten­kin teh­ty vii­me kuu­kau­det töi­tä var­mas­ti ko­van pai­neen alai­si­na, jo­ten in­hi­mil­li­sel­le ereh­dyk­sel­le oli kaik­ki mah­dol­li­suu­det.

So­te­kes­kuk­sel­le ja mo­nil­le muil­le toi­mi­joil­le "vää­rä" ko­ro­na­hä­ly­tys opet­ti pal­jon. Moni asia hoi­tui hie­nos­ti, ja tie­toa ja­et­tiin niin pal­jon kuin yk­sit­täis­ta­pauk­ses­ta voi. Al­tis­tu­nei­den jäl­ji­tys toi­mi, ja kau­pois­sa ja ky­lil­lä mas­kit yleis­tyi­vät het­kes­sä.

Leh­den "vää­rää pai­net­tua uu­tis­ta" ei voi­tu pai­no­ai­ka­tau­lun ta­kia kor­ja­ta, mut­ta toi­vom­me lu­ki­joi­den luot­ta­muk­sen pai­kal­lis­leh­teen­sä säi­ly­vän. Ko­ro­na­ti­lan­ne vaih­te­lee no­pe­as­ti, ja sen mu­ka­na on yri­tet­tä­vä py­syä, jot­ta tär­ke­ät pai­kal­li­set tie­dot ja oh­jeet saa­daan no­pe­as­ti pe­ril­le.