24.9.2020 7.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Korona kurittaa, mutta hyvääkin kuuluu

Betoniraudoitteita valmistava Pintos on vastikään laajentanut Lapissa.

Betoniraudoitteita valmistava Pintos on vastikään laajentanut Lapissa.

Riina Kaski

image

Valta­kun­nal­li­sesti on viime aikoina saatu synkkiä yrityselämän uutisia lomautuksista ja tehtaitten sulkemisista. Tällä seudulla on kuitenkin ollut myös positiivista kerrottavaa.

Tuo­reim­pa­na myön­tei­se­nä uu­ti­se­na on eu­ra­lai­sen Pin­tos Oy:n val­miik­si saa­ma iso in­ves­toin­ti La­pin teh­taal­leen. Seit­se­mäl­lä mil­joo­nal­la on ra­ken­net­tu tu­han­sien ne­li­öi­den laa­jen­nus ja mo­der­nia tek­no­lo­gi­aa. Yri­tys on in­ves­toi­nut kil­pai­lu­ky­kyyn­sä sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä ra­ken­ta­mi­sen kor­ke­a­suh­dan­ne on kään­ty­nyt las­kuun. Muun mu­as­sa be­to­ni­rau­doit­tei­ta, nau­lo­ja ja ruu­ve­ja val­mis­ta­van Pin­tok­sen joh­don mu­kaan ti­laus­kan­ta on hyvä, sa­moin työl­li­syys niin Eu­ran kuin La­pin­kin teh­taal­la.

Köy­li­ö­läi­nen tek­no­lo­gi­ay­ri­tys Ro­bot­ma­ti­on on kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa kas­va­nut niin, et­tä haki laa­jem­paa omis­tus­poh­jaa ja uut­ta pää­o­maa. Ne vie­vät yri­tyk­sen laa­jen­ta­maan Loi­maal­le, mut­ta toi­min­taa ja työ­paik­ko­ja jää Köy­li­öön­kin. Köy­li­öön on si­joit­tu­mas­sa myös si­sus­tus­laa­ti­koi­ta ja huo­ne­ka­lu­ja val­mis­ta­va hel­sin­ki­läi­nen Car­mi Oy, joka os­ti en­ti­sen kun­nan­ta­lon ja tuo vers­taan, maa­laa­mon, myy­mä­län ja kont­to­rin pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta tän­ne. Mu­ka­na muut­ta­nee muu­ta­ma uu­si asu­kas­kin.

Loi­maa­lai­sen Kie­ku Oy:n mu­ni­tus­ka­na­la­han­ke Köy­li­öön ete­nee myös. Ym­pä­ris­tö­lu­pa on vi­ra­no­mais­kä­sit­te­lys­sä ja kun­ta ra­ken­nut­taa kun­nal­lis­tek­niik­kaa Hal­la­vaa­ran tie­noil­la. Kie­kun tar­koi­tus on en­si vai­hees­sa in­ves­toi­da kuu­si mil­joo­naa ka­na­la­ko­ko­nai­suu­teen.

Jo näil­lä­kin vii­me ai­ko­jen esi­mer­keil­lä tu­lee to­dis­tet­tua sitä vies­tiä, joka Py­hä­jär­vi­seu­dun elin­voi­ma­foo­ru­mis­sa­kin maa­nan­tai­na to­det­tiin: Ko­ro­nak­rii­si on ku­rit­ta­nut mo­nia yri­tyk­siä ko­val­la kä­del­lä, ei­kä lä­hes­kään kaik­kia seu­rauk­sia ole vie­lä edes näh­ty – krii­si­kin jat­kuu – mut­ta täl­lä seu­dul­la on ai­na­kin tois­tai­sek­si pääs­ty vä­hem­mäl­lä, ja elin­voi­man mit­ta­rit ovat py­sy­neet plus­sal­la. Yri­tys­ten in­ves­toin­nit tu­ke­vat tätä ke­hi­tys­tä.