9.2.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Korona tulee lähelle

Käsihygienia ja suojautuminen ovat tärkeitä, mutta kontaktien välttäminen kaikkein varmin tapa estää virusta leviämästä.

Käsihygienia ja suojautuminen ovat tärkeitä, mutta kontaktien välttäminen kaikkein varmin tapa estää virusta leviämästä.

Elli-Mari Ahola

image

Eurassa tarkkaillaan nyt, mihin viime viikon joukko­al­tis­tu­minen koronavirukselle johtaa. Jokaiselta odotetaan nyt vastuuta.

Sä­ky­läs­sä ti­lan­ne on vie­lä hyvä, mut­ta kai­kis­sa naa­pu­ri­kun­nis­sa ei. Rau­ma on le­vi­ä­mis­vai­hees­sa ja Lai­ti­las­sa suu­ri tar­tun­ta­ry­päs pal­jas­tui muun­tu­neen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mak­si. Yhä vä­hem­män on hei­tä, jot­ka ei­vät jol­lain ta­val­la vä­hin­tään tu­tun tu­tun kaut­ta oli­si ol­leet lä­hel­lä jou­tua vi­ruk­sen kans­sa te­ke­mi­siin. Ko­ro­na tu­lee lä­hel­le.

On vain muu­ta­ma viik­ko sii­tä, kun Sa­ta­kun­nan ti­lan­ne to­det­tiin niin hy­väk­si, et­tä epi­de­mi­a­ti­lan­teen kat­sot­tiin ole­van pe­rus­ta­sol­la. Nyt, va­jaa­ta kuu­kaut­ta myö­hem­min, ti­lan­ne on niin huo­no, et­tä maa­kun­ta on jäl­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja osa alu­eis­ta on jo pa­him­mas­sa eli le­vi­ä­mis­vai­hees­sa.

Kun alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­män suo­si­tuk­sia eri vai­heis­sa ole­vil­le alu­eil­le ver­taa kes­ke­nään, ei­vät erot oh­jeis­tuk­ses­sa ole val­ta­van suu­ret. Le­vi­ä­mis­vai­hees­sa työ­ryh­mä suo­sit­te­lee etä­o­pe­tuk­seen siir­ty­mi­seen kai­kis­sa toi­sen ja kor­kea-as­teen kou­luis­sa, ai­kuis­ten har­ras­tus­toi­min­taa ko­ko­naan kes­key­tet­tä­väk­si ja jul­kis­ten ti­lo­jen mah­dol­li­sim­man laa­jaa sul­ke­mis­ta – vain las­ten har­ras­ta­mi­nen ja kir­jas­tois­ta lai­naa­mi­nen tur­va­ten, jos mah­dol­lis­ta. Le­vi­ä­mis­vai­heen alu­eel­ta ei suo­si­tel­la tar­peet­to­mas­ti pois­tut­ta­van ei­kä sin­ne men­tä­vän.

Kaik­ki muut pa­him­man tau­ti­ti­lan­teen ra­joi­tuk­set ovat nyt jo voi­mas­sa. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten työ­ka­lu­pak­ki on jo laa­jas­ti käy­tös­sä. Tämä to­si­a­sia ko­ros­taa jo­kai­sen yk­sit­täi­sen ih­mi­sen vas­tuu­ta omas­ta toi­min­nas­taan. Ra­joi­tuk­sia on nyt vain jak­set­ta­va nou­dat­taa tar­kas­ti, jak­set­ta­va käyt­tää mas­ke­ja sekä kä­si­de­siä ja pär­jät­tä­vä, vaik­ka ei pää­si­si kau­pun­kiin os­tok­sil­le. Vaik­ka ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hi­taas­ti, ne ete­ne­vät, ja ke­sä­kin vie­lä tu­lee. Jo­kai­nen yk­si­lö voi vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka ter­vee­nä alu­eem­me sin­ne as­ti pää­see.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram