3.3.2020 7.15
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Koronavirus hämmentää – ja pelottaakin

Tartuntatauteja voi yrittää torjua huolellisella käsienpesulla, mieluiten lämpimällä vedellä ja saippualla.

Tartuntatauteja voi yrittää torjua huolellisella käsienpesulla, mieluiten lämpimällä vedellä ja saippualla.

Mirja Linnemäki

image

Koronavirus hämmentää ja suhtautuminen siihen on vähintäänkin kaksijakoista: toiset pelkäävät ja muuttavat elämäänsä, toiset ajattelevat, että virus ei ole kausiflunssaa kummempi.

Tie­toa ai­na­kin tu­lee. Ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta uu­ti­soi­daan ajan­ta­sai­ses­ti ja run­saas­ti – jopa niin, et­tä me­di­aa on jo syy­tet­ty pa­nii­kin liet­so­mi­ses­ta. Vi­ra­no­mais­ten ja mui­den­kin asi­an­tun­ti­joi­den suul­la on kui­ten­kin va­kuu­tel­tu, et­tä pa­ni­koin­tiin ei ole syy­tä.

Häm­men­nys joh­tuu mo­nes­ta te­ki­jäs­tä. Use­as­ti ajat­te­lem­me edel­leen, et­tä pie­ni Suo­mem­me on lin­tu­ko­to, jon­ka ikä­vät asi­at vii­mei­se­nä saa­vut­ta­vat. Tämä vi­rus­kin oli en­sin "siel­lä jos­sain kau­ka­na Kii­nas­sa". Vii­kon­lop­pu­na Hel­sin­gis­sä noin 130 kou­lu­lais­ta ja jal­ka­pal­lo­ju­ni­o­ria huol­ta­ji­neen ja val­men­ta­ji­neen al­tis­tui vi­ruk­sel­le ja mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin, kos­ka hei­dän jou­kos­saan oli ol­lut Ita­li­as­ta pa­lan­neel­ta nai­sel­ta tar­tun­nan saa­nut poi­ka. Se sai ky­sy­mään: Voi­si­ko se ta­pah­tua tääl­lä­kin?

Hel­sin­gis­sä jal­ka­pal­lo­seu­ra päät­ti, et­tä ul­ko­maan­tur­nauk­siin ei nyt läh­de­tä. Moni ta­val­li­nen tu­ris­ti­kin miet­tii, kan­nat­taa­ko tänä ke­vää­nä läh­teä ete­län­mat­kal­le. Ur­hei­lu­seu­ra oh­jeis­ti myös, et­tä kät­te­lyä kan­nat­taa nyt vält­tää, ja kai­kil­la pi­tää ol­la pe­leis­sä ja tree­neis­sä oma juo­ma­pul­lo – nämä käy­tän­nöt­hän voi­si ot­taa ta­vak­si muu­ten­kin, eri­tyi­ses­ti fluns­sa-ai­ka­na.

Ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta on sa­not­tu, et­tä uu­den vi­rus­tau­din le­vi­ä­mis­tä ei ku­kaan pys­ty en­nus­ta­maan. Se on myös ar­vaa­ma­ton: joku voi sai­ras­taa tau­din lie­vin oi­rein, toi­sel­le se voi ol­la koh­ta­lo­kas. Kun oi­reet – kuu­me, ys­kä, sär­ky, hen­ge­nah­dis­tus, vä­sy­mys – muis­tut­ta­vat kau­si-inf­lu­ens­saa, se­kin li­sää häm­men­nys­tä.

Tun­te­mat­to­man edes­sä ei voi kuin luot­taa asi­an­tun­ti­joi­hin ja käyt­tää maa­lais­jär­keä. Ter­veys­kes­kuk­sis­sa ja sai­raa­lois­sa vi­ruk­seen on va­rau­dut­tu. Vii­meis­tään nyt kaik­ki tie­tä­vät, kuin­ka tär­ke­ää on ol­la me­ne­mät­tä fluns­sa­oi­rei­se­na kuu­me­lääk­keen voi­mal­la töi­hin tai kuin­ka vält­tä­mä­tön­tä on pes­tä kä­siä kun­nol­la.