23.2.2021 6.00
Pääkirjoitukset
 
Juha Kaita-aho

Koulutusuudistus jakaa mielipiteet

Lukiot ja ammattikoulut muuttuvat syksyllä maksuttomiksi. Nyt peruskoulun 9. luokkaa käyvät pääsevät ensimmäisinä nauttimaan uudistuksesta.

Lukiot ja ammattikoulut muuttuvat syksyllä maksuttomiksi. Nyt peruskoulun 9. luokkaa käyvät pääsevät ensimmäisinä nauttimaan uudistuksesta.

Pia Mattila-Lonka

image

Oppivel­vol­li­suusiän nostaminen ja toisen asteen koulutuksen muuttaminen maksuttomaksi ovat koulu­tus­po­liit­ti­sesti merkittävimpiä uudistuksia aikoihin.

Lu­kio-opis­ke­lun on ar­vi­oi­tu mak­sa­van kes­ki­mää­rin 2 500–3 000 eu­roa opis­ke­li­jaa koh­den, ei­kä am­ma­til­li­nen kou­lu­tus­kaan il­mais­ta ole. Tä­män vuok­si mo­nes­sa per­hees­sä otet­tiin var­mas­ti ilol­la vas­taan pää­tös muut­taa toi­sen as­teen kou­lu­tus mak­sut­to­mak­si tä­män vuo­den syk­sys­tä al­ka­en. Läp­pä­reis­tä ja kou­lu­kir­jois­ta sääs­ty­vät ra­hat voi­daan jat­kos­sa käyt­tää vaik­ka­pa nuor­ten har­ras­tuk­siin.

Vuo­den 2017 nuo­ri­so­ba­ro­met­rin pe­rus­teel­la ra­han puut­teel­la ja kou­lu­pu­dok­kuu­del­la on sel­vä yh­teys. Uu­dis­tuk­sen suu­rin ar­vo on­kin mah­dol­li­suuk­sien tasa-ar­vos­sa: jat­kos­sa ke­nen­kään kou­lu­tus ei jää ai­na­kaan ra­has­ta kiin­ni. Mak­sut­to­man toi­sen as­teen vai­ku­tuk­sia nuor­ten syr­jäy­ty­mi­seen voi­daan kui­ten­kin ar­vi­oi­da vas­ta vuo­sien pääs­tä.

Mak­sut­to­muu­den kään­tö­puo­li on sen vai­ku­tuk­set muu­toin­kin ah­taal­la ole­vien kun­tien ta­lou­teen. Hal­li­tus on lu­van­nut, et­tä uu­dis­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vat ku­lut kor­va­taan kun­nil­le täy­si­mää­räi­ses­ti, mut­ta kun­nis­sa lu­pauk­seen ei us­ko­ta. MTV Uu­tis­ten (19.2.2021) lu­ki­oi­den ja pe­rus­kou­lu­jen reh­to­reil­le teet­tä­män ky­se­lyn pe­rus­teel­la vain pari pro­sent­tia op­pi­lai­tos­ten joh­ta­jis­ta us­koo val­ti­on ra­hoi­tuk­sen riit­tä­vän ku­lu­jen kat­ta­mi­seen.

Sä­ky­län seu­dun ja Eu­ran lu­ki­ois­sa on jo otet­tu as­ke­lei­ta koh­ti mak­su­ton­ta lu­ki­o­ta, mikä hel­pot­taa uu­dis­tuk­sen lä­pi­vien­tiä. Sa­mal­la uu­dis­tus kui­ten­kin tar­koit­taa sitä, et­tei­vät lu­ki­ot voi enää kil­pail­la opis­ke­li­jois­ta hin­noil­la, vaan ima­goa pi­tää ra­ken­taa muil­la ta­voin. Kei­no­ja tä­hän ovat eri­kois­tu­mi­nen, oma­lei­mai­suu­den ko­ros­ta­mi­nen, kat­ta­va kurs­si­tar­jon­ta ja laa­du­kas pe­ru­so­pe­tus. Myös kou­lun il­ma­pii­ri on rat­kai­se­va te­ki­jä nuo­ren poh­ties­sa jat­ko­kou­lu­tus­paik­kaan­sa. Tä­hän asi­aan voi jo­kai­nen kou­lu­ar­jes­sa vai­kut­taa joka päi­vä.