22.6.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kyläkummit ovat oivia perehdyttäjiä

Säkylän vilkkaalle torille pystytetty kontti on hyvä infopiste.

Säkylän vilkkaalle torille pystytetty kontti on hyvä infopiste.

Jasmin Rikkonen

image

Säkylässä on menossa hanke, joka rakentaa vuorovaikutusta paikka­kun­ta­laisten ja tulokkaiden välille.

Tu­le­vai­suus­tut­ki­ja ja yri­tys­val­men­ta­ja Ilk­ka Ha­la­va to­te­si erääs­sä leh­ti­a­lan se­mi­naa­ris­sa, et­tä "kau­pun­kien pa­rem­muus mi­ta­taan nii­den ky­vys­sä luo­da ih­mis­ten kes­ki­näis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta". Vuo­ro­vai­ku­tus on laa­ja kä­si­te ja voi tar­koit­taa mo­nen­lais­ta toi­min­taa. Yk­si esi­merk­ki sii­tä on var­muu­del­la se, mitä Sä­Ky­lä­si-han­ke te­kee.

Va­jaat kak­si vuot­ta sit­ten pe­rus­tet­tu asu­kas­mark­ki­noin­nin työ­ryh­mä ryh­tyi miet­ti­mään kei­no­ja muun mu­as­sa uu­sien asuk­kai­den hou­kut­te­le­mi­sek­si ja työ­hön ryh­tyi myös Sä­ky­lä-seu­ran isän­nöi­mä Va­lit­se Sä­Ky­lä­si -han­ke. Nyt on teh­ty jo pal­jon, ku­ten laa­dit­tu pal­ve­luo­pas, koot­tu asu­kas­ta­ri­noi­ta verk­koon, pes­tat­tu han­ke­työn­te­ki­jä, pe­rus­tet­tu yh­tei­söl­li­nen työ­ti­la ja uu­sim­pa­na pys­ty­tet­ty to­ril­le koh­taa­mis­pai­kak­si kont­ti.

Uu­siin, konk­reet­ti­siin ide­oi­hin kuu­luu myös kum­mi­toi­min­ta: on pai­kal­li­sia ih­mi­siä, jot­ka ovat lu­pau­tu­neet pe­reh­dyt­tä­mään uu­sia tu­li­joi­ta paik­ka­kun­taan. Se­kin on hie­no idea. Tie­toa uu­des­ta ko­ti­kun­nas­ta toki löy­tyy vaik­ka kun­nan ja yh­tei­sö­jen verk­ko­si­vuil­ta, mut­ta ei­vät ne voi­ta in­hi­mil­lis­tä kon­tak­tia. Var­ta­vas­ten teh­tä­vään ryh­ty­neel­tä kum­mil­ta lie­nee hel­pom­pi­kin ky­syä neu­voa, kuin al­kaa py­säy­tel­lä ven­to­vie­rai­ta ky­län­rai­til­la.

Uu­sien asuk­kai­den ja pa­luu­muut­ta­jien hou­kut­te­le­mi­nen on ajan­koh­tais­ta ja elin­tär­ke­ää mo­nes­sa muut­to­tap­pi­o­kun­nas­sa. Huit­ti­nen on vas­ti­kään ot­ta­nut käyt­töön naa­pu­rus­to­pal­ve­lu Know Yo­ur Hoods -di­gi­taa­li­sen alus­tan, jos­sa ker­ro­taan paik­ka­kun­nas­ta muut­toa har­kit­se­vil­le. Eu­ra­jo­ki mark­ki­noi oma­ko­ti­tont­te­jaan laa­jal­la kam­pan­jal­la. Pun­ka­lai­tu­men Lai­tu­mel­la-han­ke on lä­hes­ty­nyt ke­sän kor­val­la eri­tyi­ses­ti mök­ki­läi­siä.

Nämä ovat vain muu­ta­mia esi­merk­ke­jä, sil­lä kons­te­ja on mon­ta. Sä­ky­läs­sä ide­oi­ta on ja­los­tet­tu jo pit­käl­le. Nyt voi vain toi­voa, et­tä esi­mer­kik­si kum­meil­le riit­täi­si pal­jon töi­tä.