5.11.2020 6.15
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Kyläverkosto on kunnan verenkierto

Leader Pyhäjärviseudun Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle -hankkeessa tuetaan kyläyhdistyksiäkin, jotta kylien toimintaa voitaisiin kehittää entisestään.

Leader Pyhäjärviseudun Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle -hankkeessa tuetaan kyläyhdistyksiäkin, jotta kylien toimintaa voitaisiin kehittää entisestään.

Liisa Nykänen

image

Kylässä, joskus tosi syrjäisessäkin kylässä asuminen on tietoinen valinta, johon liittyy monia arvovalintoja.

Ku­ten tä­män leh­den tee­ma­si­vuil­la­kin mo­nen ky­lä­läi­sen suul­la ker­ro­taan, ky­lis­sä on pää­sään­töi­ses­ti mu­ka­va asua. Nii­hin aset­tu­neet tie­tä­vät, et­tei kaik­kia kes­kus­taa­ja­mien pal­ve­lu­ja ky­liin saa­da, ei­vät­kä he nii­den pe­räs­sä ole sin­ne muut­ta­neet­kaan. Päin­vas­toin. Ky­liin hou­kut­te­lee nii­den rau­ha, luon­non­lä­hei­syys ja yh­tei­söl­li­syys. Kaik­ki ei­vät ha­lua asua ih­mis­vi­li­nän ja va­lo­me­ren kes­kel­lä vaan ar­vos­ta­vat sitä, et­tä voi­vat elää omaan ta­paan­sa ja naut­tia ha­lu­tes­saan hil­jai­suu­des­ta täh­det ja kuu il­ta­lenk­kin­sä ai­noi­na lamp­pui­na.

Yh­tei­söl­li­syys, jon­ka pe­rään pal­jon hai­kail­laan, on var­sin­kin pie­nis­sä ky­lis­sä vah­vaa. Koko kylä kas­vat­taa -pe­ri­aa­te toi­mii, sa­moin naa­pu­ri­a­pu. Tal­koot ovat yhä ky­lis­sä hyvä tapa to­teut­taa iso­ja­kin pon­nis­tuk­sia.

Mi­tään lin­tu­ko­to­ja ei­vät ky­lät­kään sen­tään ole. Jot­ta kylä säi­lyt­tää elin­voi­man­sa siel­lä on ol­ta­va joi­tain tär­keim­piä pal­ve­lu­ja. Va­li­tet­ta­vas­ti ky­lä­kaup­po­ja, ter­vey­den­huol­lon si­vu­vas­taa­not­to­ja, pank­kien pik­ku­kont­to­rei­ta ja ky­lä­kou­lu­ja on enää ko­vin har­vas­sa. Kun kun­nis­sa sääs­te­tään, se aloi­te­taan usein ky­lis­tä, niis­tä pie­nis­tä pu­rois­ta. Sääs­tö­pää­tök­siä te­ke­vien kan­nat­tai­si kui­ten­kin muis­taa, et­tä elä­väi­nen ky­lä­ver­kos­to on kuin kun­nan ve­ren­kier­to, jota il­man sy­dän ei syki.

Elin­voi­man li­säk­si ky­lis­sä on ol­ta­va pi­to­voi­maa, jon­ka vah­vis­ta­mis­ta Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dun alu­e­han­ke­kin tu­kee mo­nin ta­voin. Jot­ta ky­lä­läis­ten yh­teen­kuu­lu­vai­suus säi­lyy, yh­teis­tä ole­mis­ta ja te­ke­mis­tä pi­tää jär­jes­tää, ei­kä ko­ro­na-ai­ka­kaan saa hil­jen­tää kaik­kia ky­län toi­min­to­ja. Ky­läyh­dis­tyk­sis­sä ol­laan nyt uu­den edes­sä, kun on kek­sit­tä­vä tä­hän ai­kaan so­pi­vaa te­ke­mis­tä. Luon­to tar­jo­aa sii­hen hy­vän mah­dol­li­suu­den, ja esi­mer­kik­si ky­län lä­hi­met­sän po­lun vii­toit­ta­mi­nen koko per­heen luon­to­po­luk­si voi­si ol­la mu­ka­vaa yh­des­sä­te­ke­mis­tä.