9.3.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Kyllä ne vaalit sieltä tulevat

Vaalit siirtyvät, mutta äänestäminen on yhtä tärkeää myöhemminkin.

Vaalit siirtyvät, mutta äänestäminen on yhtä tärkeää myöhemminkin.

Esa Viippola

image

Viikonloppuna uutisoitiin, että kuntavaalit siirtyvät huhtikuulta kesäkuulle. Nyt alkavat vaaliväsymyksen torjuntatalkoot.

Epä­var­muu­des­sa elä­mi­nen on tul­lut vii­me ai­koi­na tu­tuk­si mo­nel­la elä­mä­na­lu­eel­la. Vaik­ka vaa­lien siir­tä­mi­sel­lä on spe­ku­loi­tu viik­ko­kau­sia, mo­nel­le saat­toi tul­la yl­lä­tyk­se­nä, jopa jär­ky­tyk­se­nä, et­tä niin­kin jä­reä asia kuin de­mok­raat­ti­sen val­ti­o­muo­don pe­rus­ta­na ole­va vaa­li­jär­jes­tel­mä tai­puu ko­ro­nan al­la.

On­ko mi­kään enää var­maa, kun vaa­lit­kaan ei­vät ole var­maa? Ky­sy­mys on ym­mär­ret­tä­vä, mut­ta en­ne­nai­kai­sen jyrk­kä. Vaa­lit tu­le­vat kyl­lä. Tä­män het­ken tie­don mu­kaan ne jär­jes­te­tään 13. ke­sä­kuu­ta. On hy­vin epä­to­den­nä­köis­tä, et­tä tämä vaa­lien siir­tä­mi­nen tai ko­ro­na­pan­de­mia ro­mut­tai­si koko de­mok­ra­ti­an.

Vaik­ka vaa­lit on siir­ret­ty, ne ovat yh­tä tär­ke­ät myö­hem­min­kin. Puo­lu­eet saa­vat nyt li­sä­ai­kaa eh­do­kas­lis­to­jen täy­den­tä­mi­seen ja kam­pan­joi­den­sa pa­ran­ta­mi­seen, ää­nes­tä­jät mie­li­pi­teen­sä muo­dos­ta­mi­seen ja eh­dok­kaan va­lit­se­mi­seen sil­tä poh­jal­ta sekä jär­jes­tä­jät vaa­lien tur­val­li­seen jär­jes­tä­mi­seen.

Eh­kä jopa enem­män kuin ko­ro­na­pan­de­mia, ke­sä­kuun kun­ta­vaa­le­ja uh­kaa vä­sy­mys. Jo­kai­nen ää­nes­tä­jä, joka me­net­tää us­kon­sa ja kiin­nos­tuk­sen­sa vaa­lei­hin pit­kit­ty­vän pro­ses­sin myö­tä, on tap­pio omal­le kun­nal­leen ja yh­teis­kun­nal­leen. Jo­kai­nen ää­ni on tär­keä myös ke­sä­kuus­sa. Vaik­ka vaa­lien siir­to tun­tui­si nyt lan­nis­ta­val­ta, sii­nä voi ha­lu­tes­saan näh­dä myös hy­vät puo­let.

Vaa­li­vä­sy­myk­sen tor­jun­ta on syy­tä aloit­taa, en­nen kuin sen pa­him­mat aal­lot is­ke­vät. Suu­rin työ on eh­dok­kail­la, joi­den in­nos­tuk­sel­la on mer­ki­tys­tä ää­nes­tä­jil­le. Jo­kai­nen voi vai­kut­taa omaan asen­tee­seen­sa. Leh­ti osal­lis­tuu tal­koi­siin jat­ka­mal­la uu­ti­soin­tia ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, ja Ala­sa­ta­kun­nal­le uu­si alu­e­val­taus vaa­li­ko­ne saa uut­ta sy­vyyt­tä. Sen ky­sy­myk­siä voi­daan vie­lä li­sä­tä, jos ja kun ke­vään ai­ka­na tu­lee vas­taan uu­sia ajan­koh­tai­sia vaa­li­tee­mo­ja.