10.12.2020 6.05
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Kymmenen pistettä kylille

Hinnerjoen kyläjoulukalenterin yksi jouluinen luukku on tehty nuorisotila Nurtsin ikkunaan.

Hinnerjoen kyläjoulukalenterin yksi jouluinen luukku on tehty nuorisotila Nurtsin ikkunaan.

Liisa Nykänen

image

Moni hauskuus on nyt koronatauolla, mutta kun otetaan mielikuvitus käyttöön, voidaan ihmisille järjestää iloa nytkin. Alueemme kylissä on tehty näin.

Kol­mes­sa Ala­sa­ta­kun­nan le­vik­ki­a­lu­een ky­läs­sä La­pis­sa, Hin­ner­jo­el­la ja Kan­kaan­pääs­sä on pis­tet­ty täk­si jou­lu­kuuk­si pys­tyyn koko ky­län yh­tei­nen jou­lu­ka­len­te­ri.

La­pin Yli­sen­pään ky­lien väki on tul­lut vuo­sien mit­taan tu­tuk­si kek­se­li­äis­tä tem­pauk­sis­taan. Syr­jäi­set pik­ku­ky­lät ovat koko La­pin kuu­lui­sin­ta alu­et­ta, jon­ka ai­kaan­saan­nok­sia läh­de­tään naa­pu­ri­kun­nis­ta­kin ihai­le­maan ja jos­ta ote­taan mal­lia mo­neen.

Yli­sen­pään ky­lien jou­lu­ka­len­te­ri to­teu­te­taan tänä vuon­na ul­ko­na pi­ha­jou­lu­ka­len­te­ri­na, jon­ka yl­lä­tys­luuk­ku­ja ih­mi­set voi­vat käy­dä kat­se­le­mas­sa il­ta­sel­la oman ai­ka­tau­lun­sa mu­kai­ses­ti niin, et­tä voi­daan vält­tää vä­en­tun­gok­set. Ihan it­se lap­pi­lai­set ei­vät ole jo muu­ta­ma­na vuon­na to­teut­ta­maan­sa ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria kek­si­neet, mut­ta kaik­ki hy­vät asi­at­han ovat yh­tei­siä, lai­nat­ta­vis­sa ja ja­los­tet­ta­vis­sa.

Kun­ta­ra­jan ta­ka­na Eu­ran Hin­ner­jo­el­la jär­jes­te­tään naa­pu­rien in­noit­ta­ma­na tänä vuon­na oma jou­lu­ka­len­te­ri. Sen muu­ta­mia luuk­ku­ja jou­dut­tiin ko­ro­na­ra­joi­tus­ten tiu­ken­tu­es­sa pe­ru­maan, mut­ta pal­jon jäi. Va­lo­te­ok­set, pi­ha­näyt­te­lyt ja muut ulos ri­pus­te­tut näh­tä­vät ovat mu­ka­vaa ajan­ku­lua ih­mi­sil­le ja vir­kis­tys­tä il­ta­lenk­kien var­rel­la.

Sä­ky­läs­sä Kan­kaan­pään kylä jär­jes­tää se­kin ko­ro­na­te­ra­pi­ak­si jou­lu­na­lu­sai­kaan haus­kaa kat­sel­ta­vaa ja teh­tä­vää eri puo­lil­le ky­lään. Kan­kaan­pään ka­len­te­ris­sa on il­ta­kä­ve­lyn me­no­vink­ki lä­hes kai­kik­si jou­lu­kuun päi­vik­si. Ky­län pe­rin­tei­sen puu­ro­juh­lan pe­ru­mi­nen joh­ti uu­den­lai­seen ky­lä­ta­pah­tu­maan, jos­ta on iloa isol­le jou­kol­le ja koko pi­me­äk­si tal­vi­kuuk­si.

Täy­den kym­pin ar­voi­sia ide­oi­ta ky­lis­sä tä­hän ti­lan­tee­seen. Vä­häl­lä ra­hal­la on saa­tu ar­vo­kas­ta ai­kaan, ja yh­des­sä teh­den ky­lien me-hen­ki ja yh­tei­söl­li­syys vah­vis­tu­vat en­ti­ses­tään.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram