18.2.2021 6.00
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Lapsiperheet tarvitsevat auttajia

Tukiperheeksi sopivat ihan tavalliset kodit, missä on aikaa lapsille.

Tukiperheeksi sopivat ihan tavalliset kodit, missä on aikaa lapsille.

Liisa Nykänen

image

Monessa lapsiperheessä eletään tilanteessa, jossa pienikin ulkopuolelta saatava apu olisi enemmän kuin tarpeen ja helpottaisi arjessa selviämistä.

Jos lap­si­per­heel­lä ei ole asuin­paik­ka­kun­nal­laan tu­ki­verk­koa, mum­mu­lat ovat kau­ka­na ei­kä lä­hi­pii­ris­sä ole sel­lai­sia tut­ta­vi­a­kaan, joi­ta voi­si pyy­tää tar­vit­ta­es­sa avuk­si, ti­lan­teet ko­din nel­jän sei­nän si­säl­lä saat­ta­vat kär­jis­tyä. Jak­sa­mis­ta ei voi ve­nyt­tää lo­put­to­miin il­man, et­tä van­hem­pien vä­sy­mi­nen hei­jas­tuu lap­siin.

Tu­ki­per­he­toi­min­ta on yk­si va­paa­eh­toi­sen aut­ta­mi­sen muo­to lap­si­per­heil­le. Sitä ei pidä se­koit­taa las­ten­suo­je­lul­li­seen si­jais­per­he­toi­min­taan, joka tar­jo­aa tur­val­li­sen ar­jen ja ko­din huos­taan ote­tuil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le kul­loin­kin tar­vit­ta­vak­si ajak­si, jos­kus ai­kui­suu­teen as­ti.

Tu­ki­per­hee­seen lap­set tu­le­vat en­nal­ta so­vi­tus­ti yleen­sä yh­dek­si vii­kon­lo­puk­si kuu­kau­des­sa, jos­kus lo­mil­la­kin. Asi­a­kas­per­he ja tu­ki­per­he voi­vat jär­jes­tää ta­paa­mi­set niin, et­tä ne so­pi­vat mo­lem­pien elä­mään. Lap­sen­sa tu­ki­per­hee­seen vii­kon­lo­pun viet­toon lä­het­tä­vät van­hem­mat voi­vat hen­käis­tä tur­val­li­sin mie­lin tie­tä­es­sään, et­tä hei­dän lap­sen­sa ovat hy­väs­sä pai­kas­sa. Jot­kut saa­vat hoi­det­tua va­paa­na vii­kon­lop­pu­naan työ­vuo­ro­ja, jot­kut ha­lu­a­vat ihan vain ol­la, yk­sin tai yh­des­sä tai eh­kä nuk­kua pois uni­räs­te­jään.

Van­hem­mat ovat saat­ta­neet sin­ni­tel­lä vuo­si­kau­sia ja uu­pua täy­sin tu­ka­las­sa ti­lan­tees­saan. Lap­sil­le löy­ty­nyt tu­ki­per­he on sil­loin kir­jai­mel­li­ses­ti ni­men­sä mu­kai­nen.

Täl­lä alu­eel­la niin kuin koko Suo­mes­sa on huu­ta­va pula tu­ki­per­heis­tä. Sa­ta­kun­nas­sa­kin yli sata las­ta jo­not­taa täl­lä het­kel­lä tu­ki­per­het­tä.

Va­paa­eh­tois­toi­min­taan toi­vo­taan mu­kaan ihan ta­val­li­sia ih­mi­siä, per­hei­tä, lap­set­to­mia pa­ris­kun­tia, sink­ku­ja tai vaik­ka va­ra­mum­mu­lak­si so­pi­via elä­ke­läi­siä. Tär­kein­tä on, et­tä oma elä­män­ti­lan­ne on va­kaal­la poh­jal­la, ja elä­mään mah­tui­si vie­lä uu­si lap­siys­tä­vä. Tu­ki­per­heen ei pidä leik­kiä oh­jel­ma­toi­mis­toa ei­kä jär­jes­tää lap­sel­le sir­kus­hu­ve­ja. Ihan ta­val­li­nen tur­val­li­nen ko­ti­ar­ki riit­tää ja se, et­tä ai­kui­set jak­sa­vat ja eh­ti­vät ol­la las­ten kans­sa.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram