10.6.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Loppusuoralla kohti kesävaaleja

Sunnuntai-iltana selviää, ketkä istuvat päättäjinä valtuustosaleissa 1. elokuuta lähtien.

Sunnuntai-iltana selviää, ketkä istuvat päättäjinä valtuustosaleissa 1. elokuuta lähtien.

Mirja Linnemäkki

image

Tiistaina päättynyt kuntavaalien ennakkoäänestys oli vilkkaampaa kuin aiemmin, mutta suuria johtopäätöksiä vaali­a­si­an­tun­tijat siitä eivät ole tehneet.

Yli 30:n nous­seet ää­nes­tysp­ro­sen­tit ovat kui­ten­kin hyvä asia. Eu­ras­sa se tar­koit­taa sitä, et­tä 3 125 ää­nes­tä­jää on jo va­lin­tan­sa teh­nyt ja vaa­li­päi­väk­si po­ten­ti­aa­li­sia ää­nes­tä­jiä on jäl­jel­lä 6 183. Sä­ky­läs­sä on jo 1 911 kun­ta­lais­ta ää­nes­tä­nyt ja vaa­li­päi­vä­nä ään­tään voi siis käyt­tää 3 661 ää­nes­tä­jää.

Vaa­li­a­si­an­tun­ti­joil­ta on ti­vat­tu, mitä kes­ki­mää­räis­tä vilk­kaam­pi en­nak­koon ää­nes­tä­mi­nen tar­koit­taa, mut­ta ar­vi­ot vaih­te­le­vat. Joku po­vaa vil­kas­ta vaa­li­sun­nun­tai­ta, joku kat­soo, et­tä niin moni on jo kan­sa­lai­soi­keut­taan käyt­tä­nyt, et­tä vaa­li­päi­vä­nä on hil­jai­sem­paa. Jos sun­nun­taik­si osuu hie­no ke­sä­päi­vä, saat­taa se­kin pi­tää ih­mi­set mie­luum­min mö­keil­lä kuin vaa­li­huo­neis­tois­sa.

Tun­tei­ta nä­mä­kin vaa­lit ovat he­rät­tä­neet. Sii­tä ker­too esi­mer­kik­si se, et­tä vaa­li­mai­nok­sia on joko ko­ko­naan tu­hot­tu tai pi­lat­tu piir­rok­sil­la. Täl­lais­ta esiin­tyy jon­kin ver­ran vaa­leis­sa ai­na, mut­ta tänä ke­vää­nä nor­maa­lia enem­män. Myös Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä on ju­lis­teil­le teh­ty il­ki­val­ta joh­ta­nut ri­ko­sil­moi­tuk­siin. Mai­nos­ten tu­ho­a­mi­nen on täy­sin asi­a­ton­ta ja tuo­mit­ta­vaa.

Vaa­li­kam­pan­join­ti on lop­pu­suo­ral­la ja sun­nun­tai-il­ta­na ai­ka pian vaa­li­huo­neis­to­jen sul­keu­tu­mi­sen eli kel­lo 20:n jäl­keen tie­däm­me, ket­kä asi­ois­tam­me päät­tä­vät seu­raa­van ne­li­vuo­tis­kau­den. Jän­ni­tys­tä riit­tää. To­teu­tuu­ko pe­rus­suo­ma­lai­sil­le po­vat­tu kun­ta­vaa­li­jyt­ky tääl­lä ja mitä se ai­heut­taa voi­ma­suh­tei­siin esi­mer­kik­si Sä­ky­läs­sä, mis­sä kes­kus­ta on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut vah­va? En­tä mi­ten käy pe­rin­tei­sen de­ma­ri­kan­na­tuk­sen te­ol­li­suus­paik­ka­kun­nal­la Eu­ras­sa, kun te­ol­li­suu­den työ­paik­ko­ja on ka­don­nut?

Ja kun nämä vaa­lit rat­ke­a­vat, voi­vat seu­raa­vat ol­la jo ovel­la: jos sote-uu­dis­tus to­teu­tuu, ovat tam­mi­kuus­sa vuo­ros­sa maa­kun­ta­vaa­lit.