23.7.2020 6.05
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Matkailukesä meni uusiksi

Moni haluaa jotain tekemistä matkailukohteessaan. Sieravuoressa löytyy muun muassa vesiharrastusmahdollisuuksia.

Moni haluaa jotain tekemistä matkailukohteessaan. Sieravuoressa löytyy muun muassa vesiharrastusmahdollisuuksia.

Iisakki Toimela

image

Viime vuosi oli neljäs peräkkäinen kasvuvuosi Suomen matkailussa. Sitten korona romahdutti kysynnän, ja nyt eletään uudenlaista matkailukesää.

Pi­tää var­mas­ti ku­lua muu­ta­ma vuo­si, en­nen kuin mat­kai­lum­me ta­lous pa­lau­tuu ko­ro­nak­rii­siä edel­tä­väl­le ta­sol­le. Moni mat­kai­lu­y­rit­tä­jä pon­nis­te­lee ta­lous­vai­keuk­sis­sa tu­ki­toi­mis­ta huo­li­mat­ta. Työn­te­ki­jöi­tä on jou­dut­tu lo­maut­ta­maan, ei­kä ta­pah­tu­ma­y­lei­sö­ä­kään juu­ri ole kas­vat­ta­mas­sa ma­joi­tus­ky­syn­tää. Epä­tie­toi­suus ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ke­hit­ty­mi­ses­tä ja toi­sen aal­lon pel­ko sai­vat kaik­ki va­ro­vai­sik­si.

Kun ylei­sö­ta­pah­tu­mia kier­tä­vät ko­ti­maan tu­ris­tit ovat vä­hen­ty­neet ja ul­ko­maa­lai­set tu­ris­tit­kin puut­tu­vat, mat­kai­lu­y­rit­tä­jien on pi­tä­nyt kek­siä uu­sia hou­kut­ti­mia. Py­hä­jär­vi­seu­dul­la täs­sä on on­nis­tut­tu suh­teel­li­sen hy­vin. Yrit­tä­jät ovat kää­ri­neet hi­han­sa ja teh­neet pit­kää päi­vää. Ti­lo­ja on kun­nos­tet­tu ja ma­joi­tus­ta­soa pa­ran­net­tu.

Sat­sauk­set kan­nat­ta­vat­kin, sil­lä ko­ti­maan mat­kai­lun on löy­tä­nyt ai­van uu­si jouk­ko, nuo­ret, jot­ka ai­em­min reis­sa­si­vat lo­mil­laan ul­ko­mail­la. Nyt kuu­lee mo­nen nuo­ren ker­to­van lo­ma­mat­kois­taan Suo­mes­sa ja mu­ka­vis­ta pai­kois­ta, joi­ta rei­tin var­rel­ta löy­tyi. Osa tyy­tyy vaa­ti­mat­to­maan ma­joi­tuk­seen, mut­ta yhä use­am­mat vaa­ti­vat mat­kai­lu­koh­tees­taan laa­du­kas­ta ma­joi­tus­ta, ak­ti­vi­teet­te­jä ja pal­ve­lu­ja.

Kun mo­net kon­ka­ri­ka­ra­vaa­na­rit ovat ko­ro­nan ta­kia va­ro­vai­si­na va­ki­pai­koil­laan, liik­keel­le on läh­te­nyt iso jouk­ko en­si­ker­ta­lai­sia asun­to­au­to- ja vau­nu­mat­kaa­jia. Mat­kai­lu­y­rit­tä­jät saa­vat vä­lil­lä toi­mia park­kee­raa­ji­na­kin, jot­ta ko­ke­mat­to­mat vau­nun ve­tä­jät saa­vat ajok­kin­sa oi­ke­aan paik­kaan. Kaik­ki mah­dol­li­nen var­mas­ti teh­dään, jot­ta mat­kai­li­jat viih­ty­vät.

Elo­kuu on ol­lut meil­lä ali­ar­vos­tet­tu lo­ma­kuu, mut­ta nou­see tänä ke­sä­nä toi­vot­ta­vas­ti ar­voon­sa. Ko­ti­maa­ta kier­te­le­vien kel­paa kat­sel­la kyp­si­nä aal­toi­le­via vil­ja­vai­ni­oi­ta ja naut­tia elo­kuun lep­peis­tä il­lois­ta.