20.5.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Mikä tässä on niin vaikeaa?

Rokotusten arvioidaan kesän kuluessa laajenevan niin, että virustilanne rauhoittuu.

Rokotusten arvioidaan kesän kuluessa laajenevan niin, että virustilanne rauhoittuu.

Krista Koski

image

Euran koronatilanne on runsaassa viikossa räjähtänyt käsiin. Lääkärin mukaan täällä ei noudateta ohjeita. Mikä siinä oikein on niin vaikeaa?

Eu­ras­sa on kir­jat­tu uu­sia tar­tun­to­ja vii­me vii­kon kes­ki­vii­kon jäl­keen tä­män il­ta­päi­vän tie­don mu­kaan 31. Se on hur­ja mää­rä mel­ko pie­nes­sä kun­nas­sa, ai­ka­na, jol­loin muu­al­la ti­lan­ne jo rau­hoit­tuu. Eu­ra­kin oli viik­ko sit­ten kes­ki­viik­ko­na jo avaa­mas­sa esi­mer­kik­si ui­ma­hal­lia. Iloit­tiin sii­tä, et­tä ko­ro­nan pa­hin eli le­vi­ä­mis­vai­he oli las­ke­mas­sa kiih­ty­mis­vai­heek­si. Haa­veil­tiin, et­tä ai­ka pian pääs­täi­siin muun Sa­ta­kun­nan kans­sa pe­rus­ta­sol­le as­ti.

Vaan toi­sin kävi. Eu­ra on nyt tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä yk­si maan pa­him­pia ko­ro­na­pe­säk­kei­tä. Tar­tun­ta­ket­ju­ja on mo­nia ei­kä yh­tä ai­no­aa se­lit­tä­vää syy­tä ti­lan­teen huo­no­ne­mi­sel­le ole.

Vii­kon var­rel­la on ar­vos­tel­tu hi­das­ta ro­ko­tus­tah­tia, hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa, joka ei ole ot­ta­nut ro­ko­tet­ta, kou­lua, joka jär­jes­ti tans­sit, nuo­ria, jot­ka läh­ti­vät ko­koon­tu­mi­siin, per­hei­tä, jois­sa ko­koon­nut­tiin äi­tien­päi­väk­si, ih­mi­siä, jot­ka me­ni­vät baa­rei­hin. Jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia on tul­lut esiin siel­lä ja tääl­lä, ja mo­net pel­kää­vät nyt to­sis­saan; ko­ro­na näyt­tää voi­van kul­keu­tua omaan lä­hi­pii­riin hy­vin hel­pos­ti.

Täs­sä leh­des­sä ter­veys­vi­ra­no­mai­nen to­te­aa, et­tä Eu­ras­sa ei ole nou­da­tet­tu oh­jei­ta. On ol­tu liik­keel­lä ka­ran­tee­ni­mää­räyk­sis­tä huo­li­mat­ta, ei ole ha­keu­dut­tu tes­tiin, vaik­ka oi­rei­ta on ol­lut ei­kä myös­kään oi­rei­se­na py­syt­ty pois­sa ih­mis­ten il­moil­ta. Ai­ka pit­käl­le on tul­tu, jos lää­kä­ri har­kit­see po­lii­sin kut­su­mis­ta apuun, jot­ta ih­mi­set saa­tai­siin huo­maa­maan vas­tuun­sa.

Mikä sii­nä on niin vai­ke­aa? Var­mas­ti kaik­ki ovat nämä kuul­leet: mene her­käs­ti tes­tiin, pysy omis­sa olois­sa, pese kä­siä, käy­tä mas­kia ja tur­va­vä­liä, jos on pak­ko ta­va­ta mui­ta, nou­da­ta ka­ran­tee­nia, jos sel­lai­nen mää­rä­tään, ota ro­ko­te. Vaik­ka kyl­läs­tyt­tää, tätä on nyt vain vie­lä jak­set­ta­va, eri­tyi­ses­ti nyt Eu­ras­sa.