7.10.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Myllyt sortuivat, mutta silta pysyy

Vielä 70-luvun lopulla Alisenkosken myllyistä oli seiniä pystyssä, ja ilmassa haaveita myös niiden kunnostamisesta.

Vielä 70-luvun lopulla Alisenkosken myllyistä oli seiniä pystyssä, ja ilmassa haaveita myös niiden kunnostamisesta.

Mirja Linnemäki

image

Euran kunta kunnostutti Kauttuan historiallisen Myllysillan. Se oli kulttuuriteko, joka näkyy maisemassa kenties taas seuraavat 100–200 vuotta.

Myl­ly­sil­lan iäs­tä ei ole täyt­tä var­muut­ta, mut­ta Sa­ta­kun­nan Mu­se­on ra­ken­nus­tut­ki­ja Lii­sa Num­me­lin ar­vi­oi sen ol­leen si­joil­laan ai­na­kin 1890-lu­vul­ta läh­tien. 1800-lu­vul­ta ovat myös Ali­sen­kos­ken myl­lyt, joi­den rau­ni­ot ovat sil­lan pie­les­sä. Ta­ka­vuo­si­na nii­den­kin kun­nos­ta­mi­ses­ta haa­veil­tiin, mut­ta han­ket­ta ei pi­det­ty re­a­lis­ti­se­na ja hir­ret sor­tui­vat kos­keen.

Kaut­tu­an te­ol­li­ses­ta his­to­ri­as­ta kir­joit­ta­nut Pek­ka Kor­ven­maa to­te­aa te­ok­ses­saan, et­tä "myl­ly­sil­ta on yh­dys­kun­nan har­vo­ja van­ho­ja, hy­vin säi­ly­nei­tä ki­vi­ra­ken­tei­ta ja edel­leen käy­tös­sä".

Ai­na­kin noin 130-vuo­ti­as sil­ta oli kun­nos­tuk­sen tar­pees­sa. Kak­si vuot­ta sit­ten se piti het­kek­si sul­kea, sil­lä reu­na­ki­viä al­koi pu­toil­la jo­keen. Vau­ri­on kor­ja­si hä­tä­en­si­a­pu­na sama yri­tys, Ruop­paus P. Suo­mi­nen Oy, joka nyt teki myös isom­man kun­nos­tuk­sen.

Kun­nos­tus­ta voi­si kut­sua myös en­tis­tä­mi­sek­si, sil­lä sil­ta kor­jat­tiin sa­man­nä­köi­sek­si kai­tei­ta myö­ten, ja ki­viä kiin­ni­tet­tiin toi­siin­sa ank­ku­roin­ti­me­ne­tel­mäl­lä, joka on ol­lut kau­an käy­tös­sä. Ra­haa meni noin 50 000 eu­roa. Toi­nen vaih­to­eh­to oli kah­den mil­joo­nan re­mont­ti, jol­la kan­ta­vat ra­ken­teet oli­si kor­vat­tu be­to­nil­la ja lop­pu­tu­lok­se­na oli­si ol­lut enää vain ki­vi­sil­lan nä­köi­nen ki­vi­sil­ta.

Myl­ly­sil­ta si­jait­see pai­kas­sa, mis­sä pi­tä­jän te­ol­li­nen ja ta­lon­poi­kai­nen men­nei­syys koh­taa­vat ­– myl­lyis­sä ovat kir­kon­ky­län vil­ja­vai­ni­oi­den ta­lon­po­jat jau­ha­neet vil­jan­sa rau­ta­ruu­kin ja sit­tem­min pa­pe­ri­teh­taan kyl­jes­sä. Sil­ta on­kin tar­peel­li­nen ke­vy­en lii­ken­teen reit­ti Kaut­tu­an kes­kus­tan suun­nas­ta Jujo Ther­ma­lin teh­taal­le. Se on myös näh­tä­vyys upe­as­sa kos­ki­mai­se­mas­sa, jon­ne teh­dään ret­kiä ja jota va­lo­ku­vaa­jat eri vuo­de­nai­koi­na ikuis­ta­vat. Ja en­nen­kaik­kea se on oleel­li­nen osa Kaut­tu­aa.