14.9.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Normaali arki voi olla jo nurkan takana

Koronarokotukselle on nyt helppo päästä. Ajan saa varattua samalle päivälle ja esimerkiksi tänään tiistaina paikkana on urheilutalo.

Koronarokotukselle on nyt helppo päästä. Ajan saa varattua samalle päivälle ja esimerkiksi tänään tiistaina paikkana on urheilutalo.

Elli-Mari Ahola

image

Korona-aikaa on eletty yli puolitoista vuotta. Poikkeusolot kyllästyttävät jo, vaikka koronaa edelleen myös pelätään. Ainoa ulospääsy on tarpeeksi kattava rokotesuoja.

Maan hal­li­tus vies­tit­ti jo viik­ko sit­ten, et­tä ra­joi­tuk­sia voi­daan al­kaa vä­hi­tel­len pur­kaa, kun ro­ko­tus­kat­ta­vuus nou­see. Lo­ka­kuus­ta tuli ra­ja­pyyk­ki: sil­loin pi­täi­si 80 pro­sen­til­la vä­es­tös­tä ol­la ro­ko­tuk­sen an­ta­ma suo­ja. Näh­tä­väk­si jää, mi­ten se to­teu­tuu, mut­ta ta­voit­tee­seen on py­rit­tä­vä.

Eu­ran kun­ta ko­ko­si maa­nan­tai­na jou­kon eri alo­jen ih­mi­siä kes­kus­te­le­maan ko­ro­nan ai­heut­ta­mis­ta poik­keu­so­lois­ta ja lä­hi­tu­le­vai­suu­des­ta ro­ko­tus­ta­voit­tei­den va­los­sa.

Kun­ta­hal­lin­non, kou­lu­jen, ter­vey­den­huol­lon, elin­kei­no­e­lä­män ja har­ras­tus­pii­rien osal­lis­tu­jien vies­ti oli hy­vin sel­keä: Ot­ta­kaa ro­ko­tus!

Kai­puu nor­maa­liin elä­mään ja ar­keen on kai­kil­la suu­ri. Myös huo­li poik­keu­so­lo­jen jat­ku­mi­ses­ta on suu­ri, sil­lä elä­mä ra­joi­tus­ten ja pel­ko­jen kes­kel­lä ko­et­te­lee. Lu­jil­la on ol­tu ja ol­laan pait­si ter­vey­den­huol­los­sa myös esi­mer­kik­si kou­luis­sa, kau­pois­sa ja yleen­sä­kin kaik­ki­al­la, mis­sä täy­si etä­työ ei ole mah­dol­lis­ta tai ai­heut­taa ai­na­kin pal­jon li­sä­työ­tä ja li­säst­res­siä. Eri­tyis­tä huol­ta kan­ne­taan nuo­ris­ta, joi­den nuo­ruu­des­ta on jo pit­kä ai­ka men­nyt täs­sä ku­ri­muk­ses­sa.

Kun ro­ko­tus­kat­ta­vuus saa­daan 80 pro­sent­tiin ja yli, on ai­ka va­paut­taa elä­mää. Sul­ku­ti­la ei voi jat­kua nii­den ta­kia, jot­ka ei­vät ro­ko­tet­ta ha­lua ot­taa. Heil­le suo­ja syn­ty­nee sai­ras­ta­vuu­den kaut­ta. Tär­keä as­kel koh­ti nor­maa­lia oli­si jo mah­dol­li­suus luo­pua mas­keis­ta.

Ko­ro­na tus­kin hä­vi­ää kes­kuu­des­tam­me. Eh­kä tar­vit­sem­me te­hos­te­ro­ko­tuk­sia kau­si-inf­lu­ens­sa­ro­ko­tus­ten ta­paan. Olen­nais­ta on, et­tä ro­ko­tus­ten an­si­os­ta co­vid-19 ei enää kuor­mi­ta ter­vey­den­huol­toa ei­kä ai­heu­ta va­ka­vaa tau­tia. Nor­maa­lim­pi ar­ki odot­taa nur­kan ta­ka­na, jos ih­mi­set vain ha­keu­tu­vat ro­ko­tuk­siin. An­nok­sia ja ai­ko­ja on.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram