3.12.2020 5.20
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Nuori tarvitsee aikuista

Nuorisotilat ovat nuorille tärkeitä paikkoja.

Nuorisotilat ovat nuorille tärkeitä paikkoja.

Liisa Nykänen

image

Koskaan ei ole ollut ihan helppoa olla nuori, mutta erityisesti tämä aika tuntuu ahdistavan nuoria ja tekee heidät huolestuneiksi tulevaisuudesta.

Suo­mi lois­taa maa­il­man on­nel­li­sim­pien mai­den kär­jes­sä, mut­ta sil­ti meil­lä sa­ta­tu­hat­ta las­ta ja nuor­ta kär­sii ah­dis­tu­nei­suu­des­ta. Ou­to, pe­lot­ta­va yh­tä­lö.

Nuo­ruus on ylei­ses­ti mus­ta­val­kois­ta tun­tei­den vuo­ris­to­ra­taa, jos­sa ah­dis­tus­kin on yk­si elä­mään kuu­lu­va tun­ne. Se ei kui­ten­kaan saa ot­taa lii­kaa val­taa nuo­res­ta ei­kä hal­li­ta hä­nen toi­min­ta­ky­ky­ään. On­gel­miin on puu­tut­ta­va mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa, en­nen kuin ne ka­saan­tu­vat mo­ni­nai­sek­si vyyh­dik­si. Nuo­ria pi­tää aut­taa löy­tä­mään va­loa ja iloa elä­mään­sä.

Mi­kä­li on­gel­miin ei puu­tu­ta ajois­sa, nuor­ten ah­dis­tus saat­taa joh­taa so­si­aa­li­seen eris­täy­ty­mi­seen, päih­de­on­gel­miin tai mie­len­ter­vey­den va­ka­vam­piin on­gel­miin.

Vii­me ke­vää­nä moni opin­to­jaan lop­puun saa­mas­sa ol­lut nuo­ri jäi ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ta­kia il­man vii­meis­tä har­joit­te­lu­paik­kaa. Val­mis­tu­mi­nen lyk­kään­tyi, ja nuo­ri saat­toi pu­do­ta tyh­jän pääl­le. Ei ol­lut am­mat­tia ei­kä työ­paik­kaa, etä­o­pis­ke­lu­kaan ei so­pi­nut lä­hes­kään kai­kil­le, ja har­ras­tuk­set pan­tiin jäi­hin.

Nyt ol­laan uh­kaa­vas­ti me­nos­sa sa­maan suun­taan. Pe­ru­so­pe­tus ja lu­ki­ot voi­vat on­nek­si vie­lä jat­kaa lä­hi­o­pe­tus­ta.

Vaik­ka nuo­ri kuin­ka ki­pui­li­si ja väit­täi­si hoi­ta­van­sa omat asi­an­sa, hän tar­vit­see tu­ek­seen tur­val­li­sen ai­kui­sen. Jon­kun on saa­ta­va päi­vä­ryt­min­sä hu­kan­nut nuo­ri he­rää­mään ja al­ka­maan elää omaa elä­mään­sä sen si­jaan, et­tä tui­jot­taa yö­kau­det ruu­dul­ta tois­ten te­ke­mi­siä ja elä­mis­tä. Vaik­kei tänä ai­ka­na ole ko­vin help­poa ol­la ai­kui­nen­kaan, ai­kui­sen teh­tä­vä on sei­soa nuo­ren rin­nal­la, kuun­nel­la, ju­tel­la ja aset­taa ra­jo­ja, jot­ka ker­to­vat vä­lit­tä­mi­ses­tä ja luo­vat tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Ai­kui­nen tie­tää myös ker­toa, et­tä täs­tä­kin kyl­lä sel­vi­tään.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram