20.4.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Nuoria tukemassa monin tavoin

Opintorahastoyhdistykset omistavat Alasatakunnan osakeyhtiön kautta. Lehden tuloksella tuetaan siis myös seudun nuoria. Tukia on haussa syksyllä.

Opintorahastoyhdistykset omistavat Alasatakunnan osakeyhtiön kautta. Lehden tuloksella tuetaan siis myös seudun nuoria. Tukia on haussa syksyllä.

Mirja Linnemäki

image

Euran ja Säkylän Opinto­ra­has­to­yh­dis­tykset ovat nykyään ainoita lajissaan koko maassa. Ne tukevat taloudellisesti seudun nuoria. Tuen on mahdollistanut paikallislehti.

Eu­ran yh­dis­tys pe­rus­tet­tiin vuon­na 1952, Sä­ky­län vuon­na 1955. 60-lu­vul­le tul­ta­es­sa vas­taa­via yh­dis­tyk­siä oli jo yli 150. Kun yh­teis­kun­nan tuki opis­ke­li­joil­le pa­ra­ni, ei yh­dis­tys­ten tu­kea enää sa­mas­sa mi­tas­sa tar­vit­tu. Mut­ta tääl­lä on ha­lut­tu jat­kaa nuor­ten aut­ta­mis­ta vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen.

Tä­kä­läi­set yh­dis­tyk­set ovat omis­ta­neet alu­een­sa pai­kal­lis­leh­den ja ja­ka­neet leh­tien tuot­toa tu­ki­ra­hoi­na nuo­ril­le. Ny­ky­ään yh­dis­tyk­set omis­ta­vat Ala­sa­ta­kun­taa kus­tan­ta­van Py­hä­jär­vi­seu­dun Pai­kal­lis­leh­ti Oy:n. Nuor­ten hy­väk­si ja­et­ta­vat va­rat tu­le­vat nyt leh­den vuo­sien saa­tos­sa ker­ty­neis­tä tu­lok­sis­ta ja yh­dis­tys­ten hank­ki­man va­ral­li­suu­den tuo­tois­ta.

Al­ku­vai­heis­sa tuki osoi­tet­tiin oman seu­dun nuor­ten opin­toi­hin, ny­ky­ään laa­jem­min myös kou­luil­le ja nuor­ten pa­ris­sa toi­mi­vil­le yh­dis­tyk­sil­le. Voi sa­noa, et­tä vuo­sien ku­lu­es­sa pai­kal­lis­leh­ti niin Eu­ras­sa kuin Sä­ky­läs­sä­kin on ol­lut tu­ke­mas­sa tu­han­sia seu­dun nuo­ria.

Pe­rin­tei­ses­ti yh­dis­tyk­set ovat ja­ka­neet ko­rot­to­mia opin­to­lai­no­ja ja sti­pen­de­jä eri op­pi­lai­tos­ten opis­ke­li­joil­le, esi­mer­kik­si Eu­ran yh­dis­tys täl­lä toi­mi­kau­del­la liki 100 000 eu­rol­la. Nyt tu­kea saa­vat myös van­hem­pai­nyh­dis­tyk­set, ja tu­los­sa on myös ko­ko­naan uu­si har­ras­te­tu­ki. Sä­ky­län yh­dis­tys on jo Eu­raa en­nen pro­fi­loi­tu­nut tu­ke­maan kou­lu­ja ja nuor­ten har­ras­tuk­sia.

Yh­dis­tyk­sil­tä tämä on hie­no kä­de­no­jen­nus nuo­ril­le. Huo­mi­o­ta­kin se on he­rät­tä­nyt: Esi­mer­kik­si opis­ke­le­maan läh­te­neet nuo­ret ovat ker­to­neet muu­al­ta maas­ta ole­vien opis­ke­lu­ka­ve­rei­den hie­man ka­teel­li­sis­ta­kin kom­men­teis­ta.

Se, et­tä täl­lai­nen toi­min­ta nuor­ten hy­väk­si on mah­dol­lis­ta, joh­tuu myös sii­tä, et­tä pai­kal­lis­leh­teä ti­la­taan ja sitä käy­te­tään mai­nos­vä­li­nee­nä.