8.11.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Esa Viippola

Nuorten pahoinvoinnista kunnille iso lasku

image

THL:n koulu­ter­veys­ky­selyn mukaan häirintä ja henkinen pahoinvointi ovat yleistyneet. Varhainen puuttuminen on kunnan ja nuoren kuntalaisen etu.

Kol­man­nes Sä­ky­län 8. ja 9. luok­kien op­pi­lais­ta on ko­ke­nut vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na häi­rit­se­vää sek­su­aa­lis­ta eh­dot­te­lua tai ah­dis­te­lua. Eu­ran pro­sent­ti on noin 23, se­kin Sa­ta­kun­nan kes­ki­ar­von ylä­puo­lel­la. Sek­su­aa­li­vä­ki­val­taa on ko­ke­nut noin 18 pro­sent­tia sä­ky­lä­läis- ja kym­me­nen pro­sent­tia eu­ra­lais­nuo­ris­ta. Sa­ta­kun­nan kes­ki­ar­vo on yh­dek­sän ja koko maan seit­se­män pro­sent­tia.

Lu­vut ovat kar­me­aa lu­et­ta­vaa. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan lap­seen ja nuo­reen koh­dis­tu­va sek­su­aa­li­vä­ki­val­ta hait­taa lap­sen nor­maa­lia fyy­sis­tä, hen­kis­tä ja so­si­aa­lis­ta ke­hi­tys­tä, hei­ken­tää op­pi­mis­ta ja vai­kut­taa ne­ga­tii­vi­ses­ti käyt­täy­ty­mi­seen.

Sek­su­aa­li­nen vä­ki­val­ta tai häi­rin­tä on per­heen kär­si­mys­ten li­säk­si kus­tan­nus yh­teis­kun­nal­le. Var­hai­nen puut­tu­mi­nen sääs­tää las­ta ja kun­nan kas­saa.

Lap­sil­la on pai­nei­ta muu­ten­kin: Eu­ras­sa 14 ja Sä­ky­läs­sä 19 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ker­toi ko­ke­neen­sa koh­ta­lais­ta tai vai­ke­aa ah­dis­tu­nei­suut­ta. Ma­sen­nu­soi­rei­lua on ol­lut Eu­ras­sa nel­jän­nek­sel­lä ja Sä­ky­läs­sä vii­den­nek­sel­lä vas­taa­jis­ta. Li­säk­si esi­mer­kik­si yk­si­näi­syys on kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mu­kaan li­sään­ty­nyt Eu­ran ja Sä­ky­län ala­kou­lu­lais­ten sekä Sä­ky­län ylä­kou­lu­lais­ten kes­kuu­des­sa.

Myös mie­len­ter­vey­den huo­lis­ta sel­vi­ä­mi­seen tar­vi­taan usein kun­nan pal­ve­lu­ja. Kaik­kia ti­lan­tei­ta ei voi en­na­koi­da, mut­ta taas var­hai­nen puut­tu­mi­nen sääs­tää nuo­ren sekä yh­teis­kun­nan voi­ma­va­ro­ja.

Eu­ras­sa las­ten­suo­je­lun avo- ja lai­tos­huol­lon os­to­pal­ve­lui­hin va­rat­tu mää­rä­ra­ha ylit­tyy tänä vuon­na noin mil­joo­nal­la eu­rol­la. Sä­ky­läs­sä las­ten­suo­je­lun re­sur­soin­ti osui pa­rem­min – bud­je­tin yli­tyk­set jäi­vät kymp­pi­ton­nei­hin.

Eu­ras­sa on mää­rä va­rau­tua va­kans­se­ja li­sää­mäl­lä en­si vuo­den yl­lä­tyk­siin. Moni nuo­ri per­hei­neen toi­voo, et­tä ta­lou­sar­vi­oe­si­tys pää­tyy bud­jet­tiin as­ti.