2.2.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Nykyaika kysyy medialukutaitoa

Levikkialueen kouluihin ja varhaiskasvatusyksiköihin on tilattu Uutisten viikolla lähes 1700 ilmaista Alasatakuntaa.

Levikkialueen kouluihin ja varhaiskasvatusyksiköihin on tilattu Uutisten viikolla lähes 1700 ilmaista Alasatakuntaa.

Elli-Mari Ahola

image

Tällä viikolla vietetään Uutisten viikkoa, jonka teemana ovat ajankohtaisesti lähdekriitisyys ja luotettava tieto.

En­ti­nen Sa­no­ma­leh­ti­viik­ko on nyt ni­mel­tään Uu­tis­ten viik­ko, sil­lä nimi on muut­tu­nut myös sitä jär­jes­tä­väl­lä Uu­tis­me­di­an lii­tol­la, en­ti­sel­lä Sa­no­ma­leh­tien lii­tol­la. Sen teh­tä­viin kuu­luu olen­nai­ses­ti me­di­a­kas­va­tuk­sen edis­tä­mi­nen, ja juu­ri kou­luis­sa Uu­tis­ten viik­ko pal­jon nä­kyy­kin.

Vii­kon kun­ni­ak­si liit­to on jul­kais­sut tut­ki­mus­tu­lok­sia nuor­ten me­di­a­käy­tös­tä ja -nä­ke­myk­sis­tä. Niis­tä käy il­mi, et­tä lä­hes kaik­ki nuo­ret lu­ke­vat sa­no­ma­leh­tiä – 95 pro­sent­tia yli 15-vuo­ti­ais­ta. Osa lu­ke­mi­ses­ta ta­pah­tuu ver­kos­sa, mut­ta leh­den lu­ke­mis­ta se on yh­tä kaik­ki. Li­säk­si nuo­ria kiin­nos­ta­vat kan­sain­vä­lis­ten ja ko­ti­mais­ten pää­uu­ti­sai­hei­den li­säk­si eni­ten juu­ri pai­kal­li­suu­ti­set. Tut­ki­muk­sis­ta käy il­mi, et­tä nuo­ret koh­taa­vat mel­ko usein vir­heel­lis­tä tai val­heel­lis­ta tie­toa ja ovat huo­lis­saan sen yleis­ty­mi­ses­tä. Suu­rin osa nuo­ris­ta luot­taa omiin ky­kyi­hin­sä ar­vi­oi­da tie­don luo­tet­ta­vuut­ta.

Luo­tet­ta­van tie­don ar­vi­oin­ti­ky­kyä ja mui­ta­kin me­di­a­lu­ku­tai­don osa-alu­ei­ta ei voi vah­vis­taa lii­kaa. No­pe­as­ti ne­tis­sä le­vi­ä­vä vir­heel­li­nen tie­to kos­ket­taa kaik­kia ikä­luok­kia. Me­di­a­kas­va­tus kuu­luu ope­tus­suun­ni­tel­miin, ja nuo­ret saa­vat­kin ny­ky­ään me­di­a­lu­ku­tai­don poh­jan kou­lus­ta. En­tä kuin­ka hy­vin ne ikä­luo­kat, jot­ka ovat käy­neet pe­rus­kou­lun­sa en­nen in­ter­ne­tai­ka­kaut­ta, tun­nis­ta­vat vir­heel­li­sen tie­don in­ter­ne­tis­sä sitä koh­da­tes­saan? Muun mu­as­sa Uu­tis­me­di­an lii­ton tar­jo­a­mien me­di­a­kas­va­tus­ma­te­ri­aa­lien sil­mäi­ly ei ole pa­hit­teek­si ai­kui­sil­le­kaan.

Me­di­a­kent­tä on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä muut­tu­nut pal­jon. Sii­hen liit­tyy vii­me syk­sy­nä to­teu­tu­nut Sa­no­ma­leh­tien lii­ton ni­men muu­tos Uu­tis­me­di­an lii­tok­si. Uu­si nimi ku­vaa pa­rem­min ny­kyis­tä me­di­a­maa­il­maa, jon­ka mo­ni­ka­na­vai­suu­des­sa uu­ti­nen voi ol­la jul­kai­su­a­lus­tas­ta riip­pu­ma­ton.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram