29.9.2020 7.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Nyt ei saisi väsyä

Koronaohjeistuksia pitää jaksaa vain edelleen noudattaa.

Koronaohjeistuksia pitää jaksaa vain edelleen noudattaa.

image

Koronatilanne huononee Suomessa päivä päivältä. Ilmassa on kyllästymistä, ahdistusta ja pelkoa, mutta varovaisuudessa ja virustorjunnassa ei saisi nyt väsyä.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma Co­vid-19-tau­ti tuli kes­kuu­teem­me jo yli puo­li vuot­ta sit­ten. Se le­vi­si no­pe­as­ti maa­il­man­laa­jui­sek­si pan­de­mi­ak­si. Lau­sah­dus "se on siel­lä jos­sain Kii­nas­sa, ei se tän­ne as­ti tule" osoit­tau­tui en­nä­tys­vauh­tia pait­si vää­räk­si, myös tyh­mäk­si.

Ke­vääl­lä ko­ro­na ai­heut­ti en­sin jon­kin­lai­sen sho­kin. Hys­te­ri­aa­kin oli il­mas­sa. Es­mer­kik­si Eu­ras­sa le­vi­si "var­ma" tie­to, et­tä iso yri­tys on lai­tet­tu kiin­ni tar­tun­to­jen ta­kia. Ky­sees­sä oli vain huhu, mut­ta het­kek­si se se­koit­ti.

An­ka­rat toi­met, etä­työt, etä­o­pis­ke­lut, Uu­den­maan sul­ke­mi­nen, mat­ko­jen, ta­pah­tu­mien ja ko­koon­tu­mis­ten ra­joi­tuk­set py­säyt­ti­vät tau­din le­vi­ä­mi­sen. Ajat­te­lim­me, et­tä näil­lä täs­tä sel­vi­tään. Ol­tiin yl­pei­tä­kin: Suo­mi oli taas mal­li­op­pi­las täs­sä­kin ko­et­te­le­muk­ses­sa.

Ke­säk­si pääs­tiin le­väh­tä­mään lä­hes nor­maa­liin elä­mään, mut­ta syk­sy on tuo­nut kyl­män to­del­li­suu­den: Vi­rus le­vi­ää yhä vain no­pe­am­min. Vauh­ti kiih­tyi, kun pa­lat­tiin kou­luun, töi­hin ja har­ras­tuk­siin. On tul­lut tar­tun­ta­ryp­päi­tä ja jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia nyt eri­tyi­ses­ti nuo­rem­pien kes­kuu­des­sa.

Mo­nia ti­lan­ne ah­dis­taa, sil­lä vie­lä­kään ei tie­de­tä, mil­loin tämä päät­tyy ja saa­daan­ko ro­ko­te. Yri­ty­se­lä­mäs­sä tun­ne­taan synk­kyyt­tä, sil­lä ra­joi­tus­toi­met ovat mo­nel­la alal­la is­ke­neet lu­jaa kan­nat­ta­vuu­teen. Ylei­ses­ti on vä­sy­mis­tä koko ko­ro­naan. Uu­ti­set­kin ai­hees­ta kyl­läs­tyt­tä­vät: Ei­kö mi­tään muu­ta ker­rot­ta­vaa ole kuin sitä ko­ro­naa päi­väs­tä toi­seen?

Kai­kes­ta täs­tä huo­li­mat­ta nyt ei sai­si vä­syä – ei tääl­lä­kään, vaik­ka koko Sa­ta­kun­nan tau­ti­ti­lan­ne on ai­na­kin tois­tai­sek­si rau­hal­li­nen. On ihan jo­kai­sen omal­la vas­tuul­la jak­saa vie­lä tor­jua vi­rus­ta. Eli muun mu­as­sa yhä vain pes­tä kä­siä, pi­tää tur­va­vä­liä, käyt­tää mas­kia, jos etäi­syys ei on­nis­tu, käy­dä tes­tis­sä, nou­dat­taa ka­ran­tee­nia.