1.7.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Nyt kävi tuuri

Euran keskeinen väylä Eurantie-Sorkkistentie Kauttualta Inkimäen risteykseen on pyöräteineen saanut uutta pintaa.

Euran keskeinen väylä Eurantie-Sorkkistentie Kauttualta Inkimäen risteykseen on pyöräteineen saanut uutta pintaa.

Esa Viippola

image

Auttoiko painostus, kävikö tuuri vai oliko pyörätien kunto jo niin huono, että tieviranomainen heltyi? Joka tapauksessa hienoa, että Euran keskustan pyörätie sai nyt uutta pintaa.

Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kus tie­dot­ti ke­vääl­lä ke­sän pääl­lys­ty­soh­jel­mas­ta ja vie­lä sil­loin näyt­ti sil­tä, et­tä yh­tään ke­vy­en lii­ken­teen väy­lää koko täl­tä alu­eel­ta ei saa­da sii­hen mu­kaan. Ei, vaik­ka vies­tiä on val­ti­ol­le men­nyt var­maan use­as­ti­kin esi­mer­kik­si Eu­ran­tien–Sork­kis­ten­tien ke­vy­en lii­ken­teen väy­län jopa jo vaa­ral­li­sen huo­nos­ta kun­nos­ta, kuin myös Ran­ta­tien pyö­rä­tien hal­ke­a­mis­ta, kuo­pis­ta, möy­kyis­tä, ra­pau­tu­mis­ta ja as­val­tin läpi tun­ke­neis­ta pui­den juu­ra­kois­ta.

Voi­si sa­noa, et­tä kävi tuu­ri, kun Eu­ran kes­kus­tan pyö­rä­tie nyt kui­ten­kin sai pin­taa. Tie­vi­ra­no­mai­nen oli it­se­kin vii­mei­ses­sä kat­sel­muk­ses­sa to­den­nut, et­tä sen kun­to on jo kyl­lä to­del­la huo­no ja kai­va­nut pus­sin poh­jal­ta vii­mei­set ra­hat. Pääl­lys­tys­lu­paan vai­kut­ti luon­nol­li­ses­ti se­kin, et­tä kes­kus­tan au­to­väy­lää as­val­toi­tiin – oli­si ol­lut ai­ka eri­kois­ta, jos sa­mal­la ka­lus­tol­la ei sa­man tien oli­si kor­jat­tu myös vie­reis­tä pyö­rä­tie­tä.

Ran­ta­tien ke­vyt­väy­lä jäi sil­ti odot­ta­maan vuo­ro­aan. Pal­jon ei tie­vi­ra­no­mai­nen lu­paa. Tie­dot­teis­saan se ker­too, et­tä vii­me vuon­na pääl­lys­tys­mää­rä­ra­ho­ja oli li­sä­ra­hoi­tus­ten ja bi­tu­min al­hai­sen hin­nan vuok­si nor­maa­lia enem­män, mut­ta nyt on pa­lat­tu 2010-lu­vun kes­ki­mää­räi­sel­le ta­sol­le ei­kä enem­pää iloi­sia yl­lä­tyk­siä lie­ne lu­vas­sa.

Vaik­ka val­tio Sa­ta­kun­nas­sa pääl­lys­tää tänä ke­sä­nä joi­ta­kin kym­me­niä ki­lo­met­re­jä vii­me­vuo­tis­ta vä­hem­män, on liki 30 koh­teen jou­kos­sa jopa kol­man­nes eli kym­men­kun­ta Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta ja poik­keuk­sel­li­ses­ti ns. alem­mal­ta tie­ver­kol­ta. Eu­ran kes­kus­tan ja Sä­ky­lä-Eu­ra-maan­tien li­säk­si koh­tei­ta on Ris­to­las­ta, Eh­ta­mos­ta, Vuo­ren­maal­ta, Kar­hi­al­ta, Hon­ki­lah­del­ta ja Kiu­kai­sis­ta yh­teen­sä kol­mi­sen­kym­men­tä ki­lo­met­riä.