16.12.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Nyt kysytään yhteisvastuuta

Maskeista on tullut osa arkista suojautumista koronavirukselta.

Maskeista on tullut osa arkista suojautumista koronavirukselta.

image

Koronatilanne on taas mennyt huonompaa suuntaan, ja rajoituksia satelee. Kohta kaksi vuotta jatkunut epidemia kuormittaa kaikkia.

Met­sä­kir­kot pe­rut­tu. Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut pe­rut­tu. Las­ten jou­lu­juh­lat pe­rut­tu. Ko­ru­ton lis­ta suo­raan tä­män leh­den seu­ra­kun­ta­tie­dois­ta.

Vas­taa­via tie­do­nan­to­ja on vii­me ai­koi­na tul­lut mo­nil­ta ta­hoil­ta. Tiis­tain Ala­sa­ta­kun­nan si­vuil­ta otet­tiin maa­nan­tai­na het­keä en­nen pai­no­ko­neen käyn­nis­ty­mis­tä pois il­moi­tus, jol­la kut­sut­tiin lu­ki­joi­ta glö­gil­le ja juh­lis­ta­maan leh­den voit­toa pai­kal­lis­me­di­a­kil­pai­lus­sa: nyt ei voi­da ko­koon­tua edes to­reil­la.

Täl­la­siet pe­ruun­tu­mi­set ovat pik­ku jut­tu, jos niil­lä es­te­tään jon­kun­kin lä­him­mäi­sen sai­ras­tu­mi­nen ko­ro­naan. Myös sii­tä, ra­jun tau­din koh­taa­mi­ses­ta, ker­ro­taan täs­sä leh­des­sä.

Pit­kään jat­ku­nut epi­de­mia kuor­mit­taa ja vä­syt­tää mei­tä kaik­kia. Niin mon­ta ker­taa on jo luul­tu, et­tä ol­tai­siin me­nos­sa pa­rem­paan päin, ja sit­ten läh­tee taas "mat­to al­ta". Se tur­haut­taa ja suu­tut­taa. Uu­det va­ri­an­tit tuo­vat epä­var­muut­ta ja pel­koa.

Ti­lan­ne myös ja­kaa mei­tä, kah­teen ja use­am­paan­kin lei­riin. Vii­me ai­koi­na vas­tak­kai­na­set­te­lu ro­ko­tet­tu­jen ja ro­kot­ta­mat­to­mien vä­lil­lä on kär­jis­ty­nyt­kin, kun ko­ro­na­pas­sia on alet­tu ylei­sem­min vaa­tia. On var­mas­ti mo­nia syi­tä ol­la ot­ta­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. Saa­mat­to­mil­le, vä­lin­pi­tä­mät­tö­mil­le tai sii­nä kä­si­tyk­ses­sä ole­vil­le, et­tä tau­ti tu­lee it­sel­le lie­vä­nä fluns­sa­na, asi­an­tun­ti­jat tu­put­ta­vat tut­kit­tua tie­toa min­kä eh­ti­vät.

Tä­män vi­ruk­sen kans­sa elä­mi­nen ei ole ko­ko­naan "oma asia". Vaik­kei vä­lit­täi­si it­ses­tään, voi­si vä­lit­tää toi­sis­ta, kuor­mit­tu­vis­ta hoi­ta­jis­ta, lap­sis­ta ja nuo­ris­ta, joil­ta ra­joi­te­taan nor­maa­liin lap­suu­teen ja nuo­ruu­teen kuu­lu­via jut­tu­ja, po­ti­lais­ta, joil­ta ko­ro­na­hoi­to vie sai­raa­la­pai­kat, asi­a­kas- tai ti­laus­ka­don ta­kia lo­mau­te­tuis­ta tai ir­ti­sa­no­tuis­ta.

Täs­sä ky­sy­tään yh­teis­vas­tuu­ta. Löy­tyi­si­kö sitä, näin jou­lun al­la var­sin­kin?