12.11.2020 5.58
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Nyt pureudutaan paikal­li­suu­ti­sointiin

Myös torstain Alasatakunta on kaikkien kiinnostuneiden nähtävillä.

Myös torstain Alasatakunta on kaikkien kiinnostuneiden nähtävillä.

image

Tulevan viikonvaihteen ajaksi kymmenet paikallislehdet avaavat sisältönsä maksutta kaikkien luettavaksi ja tarjoavat mahdollisuuden tutustua elämään ja siitä kertoviin paikallislehtiin ympäri Suomen.

Ala­sa­ta­kun­ta on jo tois­ta ker­taa mu­ka­na Pu­reu­du pai­kal­li­siin -kam­pan­jas­sa ja avaa ne­tin mak­su­port­tin­sa tors­tai­aa­mus­ta sun­nun­tai-il­taan. Vii­kon­vaih­tees­sa jo­kai­nen voi lu­kea mak­sut­ta Ala­sa­ta­kun­nan­kin tuo­rein­ta nä­köis­leh­teä ja vii­kon­lo­pun net­ti­jut­tu­ja. Ne löy­tää net­ti­o­soit­tees­ta www.ala­sa­ta­kun­ta.fi jos­ta uu­sim­man tors­tain nä­köis­leh­den pää­see mak­sut­ta avaa­maan eril­li­ses­tä tors­tai-leh­den ban­ne­ris­ta.

Maa­nan­tai­aa­mul­la tuo il­mais­ten pai­kal­lis­jut­tu­jen tai­ka rau­ke­aa, ja nä­köis­leh­teä voi­vat lu­kea vain sen ti­lan­neet ja mak­sa­neet lu­ki­jat, ja net­ti­ju­tut­kin ovat taas pää­sään­töi­ses­ti ti­laa­jien lu­et­ta­vis­sa.

Vii­kon­vaih­tees­sa kan­nat­taa net­ti­surf­fail­la ja tu­tus­tua mui­hin­kin Pu­reu­du pai­kal­li­siin -leh­tien­kam­pan­jaan osal­lis­tu­viin leh­tiin. Sil­loin var­mas­ti huo­maa, et­tä vaik­ka niil­le kai­kil­le pai­kal­li­suus ja oma le­vik­ki­a­lue ovat tär­kein yh­tei­nen ni­mit­tä­jä, pai­kal­lis­jour­na­lis­mi on eri puo­lil­la maa­ta ko­vin eri­lais­ta niin kuin ovat ne alu­eet­kin, jois­ta leh­det uu­ti­soi­vat. Sii­nä mis­sä Sa­ta­kun­nas­sa ker­ro­taan asi­ois­ta suu­rel­la va­ka­vuu­del­la, Itä-Suo­mes­sa ”vi­än­ne­tään ja ki­än­ne­tään”.

Suo­men yli 130 pai­kal­lis­leh­teä ovat mel­koi­nen rik­kaus maan leh­ti­ken­täs­sä, joka sa­no­ma­leh­ti­puo­lel­la yh­den­mu­kais­tuu yhä enem­män iso­jen leh­ti­kon­ser­nien ja­ka­es­sa sa­mo­ja jut­tu­ja ja si­vu­ja leh­des­tä toi­seen.

It­se­näi­nen pai­kal­lis­leh­ti, jol­lai­nen Ala­sa­ta­kun­ta­kin on, hoi­taa tar­kas­ti oman alu­een­sa uu­ti­soin­nin ja ta­kaa lu­ki­joil­leen tie­don­saan­nin näi­tä eri ta­voin kos­ke­vis­ta asi­ois­ta.

Par­hail­laan vie­tet­tä­väl­lä Suu­rel­la Leh­ti­vii­kol­la teh­dään muu­ta­kin kuin esi­tel­lään pai­kal­lis­jour­na­lis­mia. Leh­den­te­ki­jät ovat ko­kous­ta­neet etä­nä pit­kin viik­koa, ja tä­nään pal­ki­taan muun mu­as­sa par­hai­ta leh­tiä ja leh­ti­jut­tu­ja. Täs­tä päi­väs­tä läh­tien myös Sa­no­ma­leh­tien Lii­ton nimi muut­tuu Uu­tis­me­di­an lii­tok­si. Ni­men­muu­tok­sel­la ha­lu­taan muis­tut­taa, et­tä pai­kal­lis­leh­det ovat tär­keä osa suo­ma­lais­ta uu­tis­me­di­aa.