30.7.2020 6.00
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Ohjeet pätevät yhä

Koronaohjeistuksen turvavälit ovat alkaneet kesällä unohtua.

Koronaohjeistuksen turvavälit ovat alkaneet kesällä unohtua.

Katariina Mäkilä

image

Korona­ra­joi­tuksia on purettu ja -suosituksia höllennetty, mutta annettuja varo-ohjeita kannattaa silti noudattaa oman ja toisten edun nimissä.

Sa­ta­kun­nas­sa ol­laan sel­vit­ty tois­tai­sek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­mil­lä Co­vid-19 -ta­pauk­sil­la kuin esi­mer­kik­si Uu­del­la­maal­la. 70 ta­pauk­sen raja ylit­tyi tääl­lä tiis­tai­na, mut­ta tau­din esiin­ty­vyys on edel­leen Sa­ta­kun­nas­sa ma­ta­la, vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na kym­me­ne­so­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun ti­lan­tees­ta.

Kan­nat­taa ko­put­taa puu­ta, vaik­kei se va­li­tet­ta­vas­ti rii­tä. Koko ke­vät tois­te­tut oh­jeet kä­sien pe­sus­ta, hi­haan ys­ki­mi­ses­tä, lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä ja sai­raa­na ko­to­na py­sy­mi­ses­tä pä­te­vät yhä. Tois­ta aal­toa ei las­ke­ta vie­lä tul­leek­si, mut­ta moni ter­vey­sa­lan asi­an­tun­ti­ja pi­tää sitä to­den­nä­köi­se­nä. Ih­mis­ten käyt­täy­ty­mi­ses­tä pit­käl­ti riip­puu, mi­ten pa­ha­na ja mil­loin mah­dol­li­nen toi­nen aal­to tu­lee.

Tiu­kan eris­tys­ke­vään jäl­keen moni tun­tuu ot­ta­neen "ke­sä­lo­maa ko­ro­nas­ta". Kau­pois­sa lii­ku­taan taas per­he­kun­nit­tain ja il­man suo­ja­han­sik­kai­ta, tur­va­vä­lit ovat ly­hen­ty­neet ja vä­keä ke­rään­tyy yh­teen isoi­na jouk­koi­na. Koh­ta al­ka­vat kou­lut, ja ih­mi­set pa­laa­vat ke­sä­lo­mil­ta työ­pai­koil­le, jot­kut etä­työ­a­jas­ta jat­ku­neen lo­man jäl­keen. Tuo­na ai­ka­na on ta­vat­tu ih­mi­siä ja lii­kut­tu, vaik­kei ul­ko­mail­la niin ai­na­kin lä­hi­seu­tua ja ko­ti­maa­ta kier­rel­len. Vä­keä on ol­lut liik­keel­lä mo­nis­sa ul­koi­lu­koh­teis­sa­kin niin, et­tei tur­va­vä­le­jä ole ai­na pi­det­ty.

Maa­il­mal­ta kan­tau­tuu ikä­viä ko­ro­nau­u­ti­sia. Mo­net maat kamp­pai­le­vat pa­han pan­de­mi­an kou­ris­sa, ja sel­lai­sis­sa Eu­roo­pan mais­sa­kin, jois­sa tau­ti us­kot­tiin jo se­lä­te­tyn, sen tar­tun­ta­lu­vut ovat kään­ty­neet uu­del­leen nou­suun.

Suo­mes­sa ko­ro­na­oh­jeis­tuk­sen to­teu­tus on on­nis­tu­nut tois­tai­sek­si hy­vin. Sii­tä mak­se­taan kal­lis­ta las­kua pit­kään, mut­ta ih­mis­hen­gil­le­hän ei voi aset­taa hin­ta­lap­pua. Kun­han mal­til­li­set ja tot­te­le­vai­set suo­ma­lai­set nou­dat­ta­vat jat­kos­sa­kin an­net­ta­via oh­jei­ta, tu­le­vas­ta syk­sys­tä ei toi­vot­ta­vas­ti tule ko­ro­na­syk­syä.