18.3.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Oman kylän ostos on hyvä teko

Avoimet kauppaliikkeet piristävät kyläkuvaa kaikkina aikoina.

Avoimet kauppaliikkeet piristävät kyläkuvaa kaikkina aikoina.

Elli-Mari Ahola

image

Oman paikkakunnan yritysten suosiminen on kotiin päin niin yksilön, yrityksen kuin kunnankin kannalta.

Yri­tyk­sil­lä on suu­ri mer­ki­tys kun­ta­ta­lou­del­le, sil­lä ne ovat useim­mi­ten kak­sin­ker­tai­sia ve­ron­mak­sa­jia – ve­roa mak­sa­vat niin yri­tyk­set kuin yrit­tä­jät ja työn­te­ki­jät­kin, par­haas­sa ta­pauk­ses­sa kaik­ki ko­ti­paik­ka­kun­nal­le. Eri­tyi­ses­ti ki­vi­jal­ka­kau­poil­la on myös tär­keä roo­li kun­ta- ja ky­lä­kes­kus­ten ima­gos­sa.

Ky­län­rait­ti, jota reu­nus­ta­vat hy­vin­voi­van nä­köi­set ovi­aan au­ki pi­tä­vät liik­keet ja ky­län­rait­ti, jon­ka var­rel­la hal­lit­se­vat tyh­jät lii­ke­ti­lat, an­ta­vat var­sin eri­lai­sen ku­van pai­kan elin­voi­mai­suu­des­ta ja hou­kut­te­le­vuu­des­ta sekä asuk­kai­den et­tä yrit­tä­jien nä­kö­kul­mas­ta, niin ny­kyis­ten kuin po­ten­ti­aa­lis­ten.

Jos­sain mää­rin ko­ro­na-ai­ka on saa­nut ih­mi­siä vält­te­le­mään suu­ria kaup­pa­kes­kuk­sia, ja eu­ro­ja on jää­nyt ko­ti­paik­ka­kun­nan liik­kei­siin. Sa­mal­la epä­var­muus nä­kyy kai­kes­sa ku­lut­ta­mi­ses­sa, ja myös pai­kal­li­set yri­tyk­set ovat kär­si­neet. Pai­kal­li­sen suo­si­mi­sen puo­les­ta kam­pan­join­ti on edel­leen ajan­koh­tais­ta.

Krii­sin suu­rim­mat voit­ta­jat ovat verk­ko­kau­pat. Nii­den käyt­tö on toki te­ho­kas­ta ih­mis­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä. Kan­nat­taa muis­taa, et­tä pai­kal­li­sil­la­kin yri­tyk­sil­lä on verk­ko­kaup­po­ja. Usein pai­kal­li­set yrit­tä­jät ovat myös jous­ta­vam­pia kuin suu­ret toi­mi­jat – poik­keu­sau­ki­o­lot hen­ki­lö­koh­tai­seen pal­ve­luun tai eri­lai­set toi­mi­tus­ta­vat saat­ta­vat on­nis­tua ky­sy­mäl­lä.

Suo­men Yrit­tä­jät muis­tut­taa pai­kal­li­sen yrit­tä­mi­sen tu­ke­mi­ses­ta ja kan­nus­taa pai­kal­li­sia yri­tyk­siä yh­teis­työ­hön kes­ke­nään uu­del­la Lä­hi­lau­an­tai-kam­pan­jal­la. On ilo to­de­ta, et­tä en­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen ta­pah­tu­ma ei ole täl­lä seu­dul­la mi­ten­kään uu­si ja ai­nut­ker­tai­nen. Päin­vas­toin näil­lä seu­duin yrit­tä­jien yh­teis­työ­tä on ol­lut jo pit­kään, ja vuo­sien var­rel­la on näh­ty mo­nia in­nos­ta­via ta­pah­tu­mia ja tem­pauk­sia. Ku­lut­ta­jan kan­nal­ta jo­kai­nen päi­vä voi­si ol­la lä­hi­kaup­pa­päi­vä.