22.5.2020 9.05
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Onko aika koskaan otollinen?

Ruukinpuiston Tallimäki kaipaa ylläpitäjää, joka turvaisi keskeisen alueen käytön ja palvelut. Katseet ovat taas kääntyneet kuntaan.

Ruukinpuiston Tallimäki kaipaa ylläpitäjää, joka turvaisi keskeisen alueen käytön ja palvelut. Katseet ovat taas kääntyneet kuntaan.

Liisa Nykänen

image

Kauttuan Ruukinpuiston tulevaisuus on taas noussut keskusteluun, ja kuntaa toivotaan osalliseksi arvokkaaseen kiinteis­tö­ko­ko­nai­suuteen.

Tämä kier­ros on käy­ty jo ai­na­kin kak­si ker­taa ai­em­min. Edel­li­ses­tä ker­ras­ta on ai­kaa kak­si vuot­ta, sitä edel­li­ses­tä kak­si­kym­men­tä.

Ruu­kin­puis­ton ke­hit­tä­mis­han­ke ke­vääl­lä 1999 kaa­tui ra­hoi­tuk­sen epä­var­muu­teen ja kun­ta ve­täy­tyi Ahlst­rö­min kans­sa teh­dys­tä alu­een ja ra­ken­nus­ten vuok­ra­so­pi­muk­ses­ta. Sil­loin­kin me­nos­sa oli kun­nan ta­lou­den rank­ka ta­sa­pai­no­tus.

Syk­syl­lä 2018 kun­ta jäl­leen neu­vot­te­li Ruu­kin­puis­ton os­ta­mi­ses­ta. A. Ahlst­röm Oy oli jo ke­vääl­lä il­moit­ta­nut, et­tä alue on myy­tä­vä­nä; yh­ti­ön pa­pe­ri­teh­das­ta­kaan ei enää ol­lut Kaut­tu­al­la ei­kä ruuk­ki­a­lu­et­ta tar­vit­tu omaan käyt­töön. Val­tuus­to­ryh­mät päät­ti­vät tois­ta­mi­seen ve­täy­tyä hank­kees­ta. Ta­lous­han oli tiu­koil­la.

Täs­sä vä­lis­sä Ahlst­röm on eh­ti­nyt teh­dä pari on­nis­tu­nut­ta­kin kiin­teis­tö­kaup­paa Ruu­kin­puis­tos­sa, kun muun mu­as­sa Se­pän­tien pu­nai­set ri­vit, Te­ras­si­ta­lo, ruot­sa­lai­nen kou­lu, hal­li­ta­lo ja Män­ty­lä on myy­ty yk­si­tyi­sil­le os­ta­jil­le.

Nyt, pari vuot­ta myö­hem­min Ruu­kin­puis­to-kau­pat ovat jäl­leen ta­pe­til­la kun­nas­sa ja saat­ta­vat tul­la luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pu­res­kel­ta­vik­si vie­lä en­nen ke­sä­lo­mia. Koh­tee­na on nyt muun mu­as­sa kes­kei­nen Tal­lin­mä­en ra­ken­nus­ko­ko­nai­suus. Ja jäl­leen kun­ta­ta­lous on kur­jal­la to­lal­la.

Ai­ka ei tun­nu ole­van kos­kaan oi­kea, vaik­ka vaa­ka­ku­pis­sa pai­naa paik­ka­kun­nal­le erit­täin mer­kit­tä­vä kult­tuu­ri­pe­rin­tö. Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa yh­dis­ty­vät 300-vuo­ti­nen te­ol­li­nen pe­rin­ne ja Al­var Aal­lon ark­ki­teh­tuu­ri. Näil­lä me­rii­teil­lä se on kiis­ta­ton Eu­ran hel­mi, mo­nien mah­dol­li­suuk­sien alue.

On sää­li, et­tä Ahlst­röm pala pa­lal­ta ve­täy­tyy Kaut­tu­al­ta. Ja on sää­li, et­tä kun­ta­ta­lous on ai­na vain niuk­kaa. Sil­lä jol­lain ta­val­la pi­täi­si kui­ten­kin var­mis­taa, et­tä kes­kei­nen paik­ka py­syy käy­tös­sä ja kun­nos­sa ja et­tä siel­lä on pal­ve­lui­ta ja elä­mää.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Ota kantaa

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram