22.5.2020 9.05
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Onko aika koskaan otollinen?

Ruukinpuiston Tallimäki kaipaa ylläpitäjää, joka turvaisi keskeisen alueen käytön ja palvelut. Katseet ovat taas kääntyneet kuntaan.

Ruukinpuiston Tallimäki kaipaa ylläpitäjää, joka turvaisi keskeisen alueen käytön ja palvelut. Katseet ovat taas kääntyneet kuntaan.

Liisa Nykänen

image

Kauttuan Ruukinpuiston tulevaisuus on taas noussut keskusteluun, ja kuntaa toivotaan osalliseksi arvokkaaseen kiinteis­tö­ko­ko­nai­suuteen.

Tämä kier­ros on käy­ty jo ai­na­kin kak­si ker­taa ai­em­min. Edel­li­ses­tä ker­ras­ta on ai­kaa kak­si vuot­ta, sitä edel­li­ses­tä kak­si­kym­men­tä.

Ruu­kin­puis­ton ke­hit­tä­mis­han­ke ke­vääl­lä 1999 kaa­tui ra­hoi­tuk­sen epä­var­muu­teen ja kun­ta ve­täy­tyi Ahlst­rö­min kans­sa teh­dys­tä alu­een ja ra­ken­nus­ten vuok­ra­so­pi­muk­ses­ta. Sil­loin­kin me­nos­sa oli kun­nan ta­lou­den rank­ka ta­sa­pai­no­tus.

Syk­syl­lä 2018 kun­ta jäl­leen neu­vot­te­li Ruu­kin­puis­ton os­ta­mi­ses­ta. A. Ahlst­röm Oy oli jo ke­vääl­lä il­moit­ta­nut, et­tä alue on myy­tä­vä­nä; yh­ti­ön pa­pe­ri­teh­das­ta­kaan ei enää ol­lut Kaut­tu­al­la ei­kä ruuk­ki­a­lu­et­ta tar­vit­tu omaan käyt­töön. Val­tuus­to­ryh­mät päät­ti­vät tois­ta­mi­seen ve­täy­tyä hank­kees­ta. Ta­lous­han oli tiu­koil­la.

Täs­sä vä­lis­sä Ahlst­röm on eh­ti­nyt teh­dä pari on­nis­tu­nut­ta­kin kiin­teis­tö­kaup­paa Ruu­kin­puis­tos­sa, kun muun mu­as­sa Se­pän­tien pu­nai­set ri­vit, Te­ras­si­ta­lo, ruot­sa­lai­nen kou­lu, hal­li­ta­lo ja Män­ty­lä on myy­ty yk­si­tyi­sil­le os­ta­jil­le.

Nyt, pari vuot­ta myö­hem­min Ruu­kin­puis­to-kau­pat ovat jäl­leen ta­pe­til­la kun­nas­sa ja saat­ta­vat tul­la luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pu­res­kel­ta­vik­si vie­lä en­nen ke­sä­lo­mia. Koh­tee­na on nyt muun mu­as­sa kes­kei­nen Tal­lin­mä­en ra­ken­nus­ko­ko­nai­suus. Ja jäl­leen kun­ta­ta­lous on kur­jal­la to­lal­la.

Ai­ka ei tun­nu ole­van kos­kaan oi­kea, vaik­ka vaa­ka­ku­pis­sa pai­naa paik­ka­kun­nal­le erit­täin mer­kit­tä­vä kult­tuu­ri­pe­rin­tö. Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa yh­dis­ty­vät 300-vuo­ti­nen te­ol­li­nen pe­rin­ne ja Al­var Aal­lon ark­ki­teh­tuu­ri. Näil­lä me­rii­teil­lä se on kiis­ta­ton Eu­ran hel­mi, mo­nien mah­dol­li­suuk­sien alue.

On sää­li, et­tä Ahlst­röm pala pa­lal­ta ve­täy­tyy Kaut­tu­al­ta. Ja on sää­li, et­tä kun­ta­ta­lous on ai­na vain niuk­kaa. Sil­lä jol­lain ta­val­la pi­täi­si kui­ten­kin var­mis­taa, et­tä kes­kei­nen paik­ka py­syy käy­tös­sä ja kun­nos­sa ja et­tä siel­lä on pal­ve­lui­ta ja elä­mää.