7.5.2020 6.25
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Osa uusista tavoista jäänee käyttöön

Päivittäistavarakaupat ovat nopeassa tahdissa laajentaneet palvelujaan verkkoon.

Päivittäistavarakaupat ovat nopeassa tahdissa laajentaneet palvelujaan verkkoon.

Riina Kaski

image

Koronakriisi on opettanut meille uusia käytäntöjä tai pakottanut meidät muuttamaan tapojamme. Osa niistä jää kenties pysyviksi, kun kriisi joskus hellittää.

Ala­sa­ta­kun­ta ker­toi vii­me vii­kol­la, et­tä ruu­an verk­ko­kaup­pa on tääl­lä­kin kas­va­nut rei­lus­ti ja uu­sia pal­ve­lu­ja verk­ko-os­ta­mi­seen on avat­tu päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­poi­hin. Ke­hi­tys nou­dat­taa val­ta­kun­nal­lis­ta tren­diä, jos­ta esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi 27. huh­ti­kuu­ta.

Sen mu­kaan esi­mer­kik­si Kes­kos­sa ruu­an verk­ko­kau­pan osuus ko­ko­nais­myyn­nis­tä on nous­sut pro­sen­tis­ta vii­teen pro­sent­tiin, ja sen us­ko­taan jää­vän kor­ke­am­mal­le ta­sol­le, noin kah­teen pro­sent­tiin krii­sin jäl­keen­kin. Kau­pan lii­tos­sa us­ko­taan, et­tä isom­mil­la paik­ka­kun­nil­la ruu­an verk­ko-os­ta­mi­nen yleis­tyy py­sy­väs­ti. Sil­ti en­nus­te­taan, et­tä päi­vit­täis­ta­va­rois­sa verk­ko-os­ta­mi­nen ei jää val­lit­se­vak­si ta­vak­si, vaan täy­den­tä­mään ki­vi­jal­ka­myyn­tiä.

Py­hä­jär­vi­seu­dul­la päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat lait­toi­vat no­pe­as­ti kun­toon verk­ko­pal­ve­lu­aan sekä ruu­an nou­toa ja kul­je­tus­ta. Eu­ran Vi­sol­la verk­ko­kaup­pa on ol­lut jo vuo­des­ta 2016, Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­tis­sa vuo­den päi­vät ja nyt ri­viin liit­tyi­vät muun mu­as­sa Keu­lan S-mar­ke­tit ja Eu­ran K-Su­per­mar­ket, osit­tain ko­ro­nan vauh­dit­ta­mi­na.

Kun liik­ku­mis­ta ja asi­oin­tia on ol­lut pak­ko vä­hen­tää, moni on tu­tus­tu­nut verk­ko­pal­ve­lui­hin en­sim­mäis­tä ker­taa. Di­gi­taa­li­sia pal­ve­lu­ja on yhä enem­m­män hyö­dyn­net­ty myös vaik­ka pank­ki­a­si­oin­neis­sa. Olem­me op­pi­neet ko­ro­nan var­jol­la myös te­ke­mään etä­töi­tä – ja moni on huo­man­nut, et­tä se su­juu­kin yl­lät­tä­vän hy­vin. On­kin erit­täin to­den­nä­köis­tä, et­tä etä­työn mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­ne­tään jat­kos­sa työ­e­lä­mäs­sä huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin en­nen.

Ja se, mikä ar­jes­sa jää­nee pääl­le, on ti­heä kä­sien pesu – käs­ky, joka is­kos­tet­tiin en­sim­mäis­ten vi­ruk­sen­tor­jun­ta­oh­jei­den jou­kos­sa. Eh­kä se vai­kut­taa ko­ro­nan jäl­kei­ses­sä tu­le­vai­suu­des­sa ai­na­kin niin, et­tä niin sa­no­tut nor­maa­lit fluns­sa­vi­ruk­set kes­kuu­des­sam­me vä­he­ne­vät.