24.8.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Pääkirjoitus: Enää viisi kuukautta vaaleihin

Ei aikaakaan, kun äänestämme taas. Aluevaalien ehdokaslistat jätetään 14. joulukuuta ja vaalipäivä on 23. tammikuuta.

Ei aikaakaan, kun äänestämme taas. Aluevaalien ehdokaslistat jätetään 14. joulukuuta ja vaalipäivä on 23. tammikuuta.

Elli-Mari Ahola

image

Viiden kuukauden päästä tänään tiedämme jo maakuntavaalien tuloksen, joka ratkaisee tärkeitä asioita. Kuntavaalien jälkeen ei ole varaa kauan hengähtää.

Sote-uu­dis­tus tuo mu­ka­naan uu­det vaa­lit: maa­kun­ta- tai oi­keus­mi­nis­te­ri­ön käyt­töön va­lit­se­man ter­min mu­kai­ses­ti alu­e­vaa­lit. Niis­sä va­li­taan päät­tä­jät hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le, joka tä­män seu­dun ta­pauk­ses­sa on Sa­ta­kun­ta.

Vaa­leil­la va­lit­ta­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jät ei­vät ole mer­ki­tyk­set­tö­mäs­sä ase­mas­sa. Sote-uu­dis­tus vie kun­nil­ta so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuun ja pää­tän­tä­val­lan. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le kuu­luu myös pe­las­tus­toi­mi. Nämä kaik­ki ovat mitä pe­rus­ta­vim­man laa­tui­sia pe­rus­pal­ve­lui­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat jo­kai­ki­sen ih­mi­sen jo­ka­päi­väi­seen elä­mään – ter­vey­teen ja tur­val­li­suu­teen. Se on hyvä muis­taa ää­nes­tys­pää­tök­siä teh­des­sä.

Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli ko­ro­nan­kin vuok­si his­to­ri­al­li­sen huo­no. Vaa­lien siir­to vii­me het­kel­lä lä­hes tup­la­si kam­pan­ja­työn, ja moni var­mas­ti eh­ti vaa­liu­u­ti­soin­tiin kyl­läs­ty­ä­kin. On mah­do­ton­ta en­nus­taa, mil­lai­nen ko­ro­na­ti­lan­ne alu­e­vaa­li­päi­vä­nä 23. tam­mi­kuu­ta val­lit­see. Vält­tä­mät­tä maa­il­ma ei eh­di nor­ma­lis­toi­tua vie­lä muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa. Jat­kos­sa alu­e­vaa­lit käy­dään kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä, mut­ta en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la ää­nes­te­tään pel­käs­tään alu­e­vaa­lis­sa.

On ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä kiin­nos­tus­ta alu­e­vaa­le­ja koh­taan löy­tyi­si: et­tä puo­lu­eet ja po­lii­ti­kot jak­sa­vat teh­dä pe­rus­teel­li­set sekä pa­neu­tu­neet kam­pan­jat ja en­nen kaik­kea et­tä ih­mi­set jak­sa­vat ää­nes­tää. Uu­sis­sa alu­e­vaa­leis­sa ja­e­taan niin mer­kit­tä­vä val­ta päät­tää niin tär­keis­tä asi­ois­ta. Juu­ri näil­lä vaa­leil­la va­li­tut päät­tä­jät tu­le­vat rat­kai­se­maan esi­mer­kik­si sen, mis­sä pai­kois­sa jat­kos­sa on oma ter­veys­kes­kus ja mis­tä se ken­ties kar­si­taan pois.

Jos ää­nes­tysp­ro­sent­ti jää al­hai­sek­si, sitä suu­rem­paa val­taa pää­see käyt­tä­mään hän, joka uur­nal­le vai­vau­tuu.