24.8.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Pääkirjoitus: Enää viisi kuukautta vaaleihin

Ei aikaakaan, kun äänestämme taas. Aluevaalien ehdokaslistat jätetään 14. joulukuuta ja vaalipäivä on 23. tammikuuta.

Ei aikaakaan, kun äänestämme taas. Aluevaalien ehdokaslistat jätetään 14. joulukuuta ja vaalipäivä on 23. tammikuuta.

Elli-Mari Ahola

image

Viiden kuukauden päästä tänään tiedämme jo maakuntavaalien tuloksen, joka ratkaisee tärkeitä asioita. Kuntavaalien jälkeen ei ole varaa kauan hengähtää.

Sote-uu­dis­tus tuo mu­ka­naan uu­det vaa­lit: maa­kun­ta- tai oi­keus­mi­nis­te­ri­ön käyt­töön va­lit­se­man ter­min mu­kai­ses­ti alu­e­vaa­lit. Niis­sä va­li­taan päät­tä­jät hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le, joka tä­män seu­dun ta­pauk­ses­sa on Sa­ta­kun­ta.

Vaa­leil­la va­lit­ta­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jät ei­vät ole mer­ki­tyk­set­tö­mäs­sä ase­mas­sa. Sote-uu­dis­tus vie kun­nil­ta so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuun ja pää­tän­tä­val­lan. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le kuu­luu myös pe­las­tus­toi­mi. Nämä kaik­ki ovat mitä pe­rus­ta­vim­man laa­tui­sia pe­rus­pal­ve­lui­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat jo­kai­ki­sen ih­mi­sen jo­ka­päi­väi­seen elä­mään – ter­vey­teen ja tur­val­li­suu­teen. Se on hyvä muis­taa ää­nes­tys­pää­tök­siä teh­des­sä.

Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli ko­ro­nan­kin vuok­si his­to­ri­al­li­sen huo­no. Vaa­lien siir­to vii­me het­kel­lä lä­hes tup­la­si kam­pan­ja­työn, ja moni var­mas­ti eh­ti vaa­liu­u­ti­soin­tiin kyl­läs­ty­ä­kin. On mah­do­ton­ta en­nus­taa, mil­lai­nen ko­ro­na­ti­lan­ne alu­e­vaa­li­päi­vä­nä 23. tam­mi­kuu­ta val­lit­see. Vält­tä­mät­tä maa­il­ma ei eh­di nor­ma­lis­toi­tua vie­lä muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa. Jat­kos­sa alu­e­vaa­lit käy­dään kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä, mut­ta en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la ää­nes­te­tään pel­käs­tään alu­e­vaa­lis­sa.

On ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä kiin­nos­tus­ta alu­e­vaa­le­ja koh­taan löy­tyi­si: et­tä puo­lu­eet ja po­lii­ti­kot jak­sa­vat teh­dä pe­rus­teel­li­set sekä pa­neu­tu­neet kam­pan­jat ja en­nen kaik­kea et­tä ih­mi­set jak­sa­vat ää­nes­tää. Uu­sis­sa alu­e­vaa­leis­sa ja­e­taan niin mer­kit­tä­vä val­ta päät­tää niin tär­keis­tä asi­ois­ta. Juu­ri näil­lä vaa­leil­la va­li­tut päät­tä­jät tu­le­vat rat­kai­se­maan esi­mer­kik­si sen, mis­sä pai­kois­sa jat­kos­sa on oma ter­veys­kes­kus ja mis­tä se ken­ties kar­si­taan pois.

Jos ää­nes­tysp­ro­sent­ti jää al­hai­sek­si, sitä suu­rem­paa val­taa pää­see käyt­tä­mään hän, joka uur­nal­le vai­vau­tuu.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram