11.3.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Päätös syntyy mutkienkin kautta

Valtuuston kokouksen sihteeri Aino-Liisa Jalonen oli paikalla ojentamassa äänestämään tuleville lipukkeen.

Valtuuston kokouksen sihteeri Aino-Liisa Jalonen oli paikalla ojentamassa äänestämään tuleville lipukkeen.

Elli-Mari Ahola

image

Maanantainen Säkylän valtuuston kokous osoitti, että kunnallinen päätök­sen­te­ko­ko­neisto raksuttaa uudenlaisissakin tilanteissa.

Ko­kous­ta voi kut­sua his­to­ri­al­li­sek­si. Mo­ni­pol­vi­sia kes­kus­te­lu­ja ja ää­nes­tyk­siä on val­tuus­tois­sa näh­ty kaut­ta vuo­si­kym­men­ten, mut­ta ai­na­kaan Sä­ky­läs­sä ei taa­tus­ti ole kos­kaan en­nen näh­ty kun­nan­val­tuus­ton ko­kous­ta, jo­hon osal­lis­tu­taan etä­nä di­gi­taa­li­sil­la vä­li­neil­lä mut­ta jos­sa myös suo­ri­te­taan sul­jet­tu lip­pu­ää­nes­tys pai­kan pääl­lä kun­nan­vi­ras­tol­la.

Aja­tus sii­tä, et­tä ko­tei­hin­sa tai kuka min­ne­kin lait­tei­den­sa ää­reen aset­tu­neet val­tuu­te­tut läh­te­vät pi­ka­kom­men­nuk­sel­la pak­ka­seen kärk­ky­mään vuo­ro­aan pääs­tä yk­si­tel­len ää­nes­tä­mään kun­nan­vi­ras­ton au­laan, voi tun­tua hu­vit­ta­val­ta. Sa­maan ai­kaan on hyvä muis­taa, et­tä ti­lan­tees­sa ei juu­ri ol­lut vaih­to­eh­to­ja. Kun yk­si­kin päät­tä­jä vaa­tii sul­jet­tua lip­pu­ää­nes­tys­tä hen­ki­lö­vaa­liin, se on to­teu­tet­ta­va. Tie­to­tek­ni­sin vä­li­nein to­teu­tet­ta­val­le sul­je­tul­le lip­pu­ää­nes­tyk­sel­le ei ole vie­lä ole­mas­sa va­kiin­tu­nut­ta vä­li­neis­töä, jo­ten lain kir­jai­men var­mim­min täyt­tä­vä vaih­to­eh­to on pe­rin­tei­nen pai­kan pääl­lä ää­nes­tä­mi­nen. Sä­ky­lä ei ole ai­noa kun­ta Suo­mes­sa, jos­sa täl­lai­nen ää­nes­tys on ko­ro­na-ai­ka­na näh­ty.

Kun­nan­vi­ras­tol­la oli­vat pai­kan pääl­lä val­miik­si ko­kouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jat, jot­ka toi­mi­vat myös ään­ten­las­ki­joi­na, sih­tee­ri ja pu­heen­joh­ta­ja. Enim­mil­lään ti­las­sa oli hei­dän li­säk­seen het­kel­li­ses­ti yk­sit­täi­nen ää­nes­tä­jä ja pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja, jo­ten suo­si­tus kor­kein­taan kuu­den hen­gen ko­koon­tu­mi­ses­ta­kin täyt­tyi.

Pää­tök­sen­te­on lail­li­suu­des­ta ei voi tin­kiä poik­keu­so­lois­sa­kaan. Sä­ky­län val­tuus­ton ko­kous tes­ta­si jär­jes­tel­män tai­pu­vuut­ta, ja tä­hän se tai­pui. Se on huo­jen­ta­vaa ja vah­vis­ta­vaa. Oli­ko täl­lai­nen pää­tök­sen­te­on pro­ses­si täs­sä asi­as­sa tar­peel­li­nen, on sit­ten ai­van toi­nen, pää­tök­sen­te­ko­kult­tuu­riin liit­ty­vä ja myös po­liit­ti­nen ky­sy­mys.