16.9.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Päättäjien kannattaa kuunnella kuntalaisia

Kunnan 40 miljoonan taloudessa 15 000 euroa on vaatimaton, mutta hyvä aloitus osallistuvalle budjetoinnille.

Kunnan 40 miljoonan taloudessa 15 000 euroa on vaatimaton, mutta hyvä aloitus osallistuvalle budjetoinnille.

Mirja Linnemäki

image

Säkylä kokeilee osallistuvaa budjetointia eli antaa kuntalaisten päättää, mihin ensi vuonna käytetään 15 000 euroa rahaa. Tämä on tervetullut kokeilu, joka toivottavasti yleistyy ja vakiintuu.

Osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia on Suo­mes­sa tois­tai­sek­si ol­lut enim­mäk­seen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, mut­ta vä­hi­tel­len se on yleis­ty­mäs­sä muu­al­la­kin. Sa­ta­kun­nas­sa ai­na­kin Rau­ma ja Kar­via ovat sitä käyt­tä­neet. Rau­ma lu­pa­si Mnuu huki -kam­pan­jas­sa tänä vuon­na 30 000 eu­roa ja kau­pun­ki­lai­set ää­nes­ti­vät noin 100 ide­an jou­kos­ta kou­lu­pi­hal­le is­tu­ma­paik­ko­ja, lii­ken­ne­puis­toon pa­ran­nuk­sia ja ka­tu­ros­kik­siin kan­sia. Jo kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten to­teu­tet­tiin Kar­vi­as­sa ky­län pyö­rä­tie kun­nan, ely-kes­kuk­sen, maa­no­mis­ta­jien ja asuk­kai­den yh­teis­työl­lä.

Val­ta­o­sa muu­al­la to­teu­te­tuis­ta hank­keis­ta on liit­ty­nyt kun­ta­lais­ten omaan lä­hi­luon­toon ja -ym­pä­ris­töön. Sä­ky­läs­sä va­lit­tiin kak­si hy­vää tee­maa: nuo­ri­so ja ym­pä­ris­tö. Kun­ta­lais­ten ide­oi­ta ra­han käyt­tö­koh­teis­ta ale­taan heti koo­ta ja niis­tä va­li­taan muu­ta­ma ää­nes­tyk­seen. Eni­ten ää­niä saa­nut to­teu­te­taan.

Tämä on hie­no tapa ot­taa kun­ta­lai­sia mu­kaan päät­tä­mään, mi­hin yh­tei­siä ve­ro­ra­ho­ja käy­te­tään. Se on val­lan­siir­toa kan­sal­le ja de­mok­ra­ti­aa. Se avaa kun­nal­lis­ta pää­tök­sen­te­koa – ja se avaa sil­miä myös sil­le, et­tä toi­veit­ten tyn­ny­ri on poh­ja­ton, mut­ta kaik­keen ei raha rii­tä. Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti on va­lin­taa, ja vaik­ka sum­ma on ai­na­kin vie­lä pie­ni, se on myös ar­vo­va­lin­taa: mikä on meil­le täs­sä kun­nas­sa nyt tär­ke­ää.

Kun­ta­lai­sil­la on sil­loin täl­löin pur­nat­ta­vaa kun­nal­li­ses­ta pää­tök­sen­te­os­ta; osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti an­taa nyt mah­dol­li­suu­den teh­dä it­se pää­tök­siä ja ot­taa niis­tä vas­tuu­ta. Jos lop­pu­tu­le­ma on tyy­ty­väi­sem­pi kun­ta­lai­nen, se saat­taa jopa vä­hen­tää ne­ga­tii­vis­ta sä­vyä teks­ta­ri­pals­toil­la. Ja näi­nä ai­koi­na, kun kun­nat ha­ke­vat ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä, mah­dol­li­suus täl­lä ta­val­la vai­kut­taa ra­han käyt­töön, on il­man muu­ta sel­lai­nen.