29.4.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Paikallinen vaalikone etsii ehdokasta

Tutkimusten mukaan kuntavaaleissa tärkeimpiä ovat paikalliset asiat. Juuri niitä on Alasatakunnan vaalikoneessa.

Tutkimusten mukaan kuntavaaleissa tärkeimpiä ovat paikalliset asiat. Juuri niitä on Alasatakunnan vaalikoneessa.

Elli-Mari Ahola

image

Kuntavaaleja kohti mennään rajoitetuissa oloissa. Vaalikoneille voi nyt ennustaa entistä suurempaa suosiota. Alasatakunnalla on nyt oma, kokonaan paikallinen vaalikone.

Ko­ro­nan ta­kia vaa­lia edel­tä­väs­tä ajas­ta puut­tu­vat ai­na­kin vie­lä kaik­ki pe­rin­tei­set tun­nus­mer­kit: eh­dok­kaat ei­vät voi hou­ku­tel­la vä­keä tu­pail­toi­hin, tus­kin edes tar­jo­ta mak­ka­raa mar­ket­tien edus­toil­la.

Ää­nes­tä­jil­lä on kui­ten­kin tar­ve saa­da tie­toa eh­dol­le aset­tu­nei­den nä­ke­myk­sis­tä. Joku eh­do­kas ken­ties osaa te­hok­kaas­ti hyö­dyn­tää so­si­aa­lis­ta me­di­aa, mut­ta siel­lä­kin vies­tin pe­ril­le­me­no riip­puu sii­tä, kuka kuu­luu "tyk­kää­jiin".

Näis­sä olois­sa vaa­li­ko­neet, joi­ta isoil­la me­di­oil­la pe­rin­tei­ses­ti­kin on ol­lut, voi­vat nous­ta en­tis­tä suu­rem­paan suo­si­oon. Jo ai­em­min nii­tä ovat ha­na­kas­ti käyt­tä­neet var­sin­kin nuo­ret.

Ke­sä­kuun kun­ta­vaa­leis­sa myös Ala­sa­ta­kun­nal­la on nyt en­sim­mäis­tä ker­taa oma vaa­li­ko­ne. Se on to­teu­tet­tu yh­teis­työs­sä muu­ta­mien mui­den it­se­näis­ten pai­kal­lis­leh­tien kans­sa, mut­ta on siis ko­ko­naan mei­dän omam­me. Ky­sy­myk­set ovat täy­sin pai­kal­li­sia, jos­kin hei­jas­te­le­vat myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti pin­nal­la ole­via tee­mo­ja, ku­ten ter­veys­pal­ve­lui­ta, van­hus­ten hoi­toa, kou­lu­verk­koa, kun­ta­ta­lout­ta, vä­ki­lu­ku­ke­hi­tys­tä.

Täs­sä vai­hees­sa ke­vät­tä vaa­li­ko­ne on au­ki vas­ta eh­dok­kail­le. Hei­tä on Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä yh­teen­sä yli 200. En­si vii­kol­la saam­me tie­tää lo­pul­li­sen eh­do­kas­mää­rän, kun sel­vi­ää, mi­ten puo­lu­eet pys­tyi­vät käyt­tä­mään eh­do­kas­han­kin­nas­sa hy­väk­seen vaa­lien siir­tä­mi­ses­tä tul­leen li­sä­a­jan.

Toi­veem­me on, et­tä kaik­ki eh­dok­kaat kä­vi­si­vät vas­taa­mas­sa vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja oli­si­vat näin ää­nes­tä­jien löy­det­tä­vis­sä. Ky­sy­myk­set on ra­ken­net­tu väit­tä­mik­si, ku­ten "Ala­kou­lu­jen mää­rää voi kar­sia ny­kyi­ses­tä". Suu­ri ylei­sö pää­see ko­neen avul­la et­si­mään eh­do­kas­taan 19. tou­ko­kuu­ta al­ka­en, jol­loin vaa­li­ko­ne ava­taan käyt­töön Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­si­vuil­la.