19.5.2020 8.15
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Paluu uuteen normaaliin

Moni ilahtui, kun kouluihin tuli taas elämää, vaikkakin vain pariksi viikoksi ennen kesälomia.

Moni ilahtui, kun kouluihin tuli taas elämää, vaikkakin vain pariksi viikoksi ennen kesälomia.

Liisa Nykänen

image

Koulujen alkaminen torstaina oli voittopuolisesti iloinen asia, mutta vaatii edelleen paljon sopeutumista niin koulun väeltä kuin perheiltäkin.

Kou­lu­maa­il­ma on ter­vey­den­huol­lon ohes­sa teh­nyt tänä ke­vää­nä ken­ties suu­rim­man työn so­peu­tu­mi­ses­sa elä­mään ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an kans­sa. Kou­lu­jen sul­ke­mi­nen pari kuu­kaut­ta sit­ten ja etä­o­pe­tuk­seen siir­ty­mi­nen oli ly­hy­es­sä ajas­sa iso muu­tos ja val­ta­va työ kou­lu­vä­el­tä.

Muu­ta­mas­sa päi­väs­sä kou­lun­käyn­nis­sä otet­tiin di­gi­harp­paus vail­la ver­taa. On sel­vää, et­tä so­ra­ää­ni­ä­kin tuli. Tek­niik­ka ei toi­mi­nut tai sitä ei osat­tu käyt­tää, osa lap­sis­ta jäi ta­voit­ta­mat­ta, opet­ta­jien te­ke­mi­siä ar­vos­tel­tiin. Osa van­hem­mis­ta oli lu­jil­la, kun lap­set tar­vit­si­vat ko­ti­o­pet­ta­jaa. Huo­li oli suu­ri myös niis­tä lap­sis­ta, joi­den on paha ol­la ko­to­na. Mut­ta pää­sään­töi­ses­ti kou­lu­työ al­koi uu­sis­sa olois­sa su­jua hy­vin.

Ja sit­ten tu­li­kin jo kään­nös ta­kai­sin. Pa­luu lä­hi­o­pe­tuk­seen ei sil­ti ol­lut pa­luu­ta nor­maa­liin, sil­lä epi­de­mi­an ai­kaan­saa­mat käyt­täy­ty­mis­sään­nöt ja va­ro­toi­met ovat ai­heut­ta­neet mo­nia poik­keus­jär­jes­te­ly­jä kou­lui­hin. On opis­kel­ta­va pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä, pi­det­tä­vä vä­li­mat­kaa mui­hin, ruo­kail­ta­va ja ol­ta­va vä­li­tun­neil­la eri ai­kaan, pes­tä­vä kä­siä. Pal­jon huol­ta ja pel­ko­a­kin on myös nyt il­mas­sa: Al­kaa­ko vi­rus uu­del­leen le­vi­tä, ovat­ko op­pi­laat ja kou­lun hen­ki­lö­kun­ta vaa­ras­sa? Vii­kon­vaih­tees­sa huo­li kas­voi, kun jois­ta­kin kou­luis­ta muun mu­as­sa Uu­del­ta­maal­ta kan­tau­tui tie­to­ja ko­ro­na­tar­tun­nois­ta ja ka­ran­tee­ni­mää­räyk­sis­tä.

Hat­tua pi­tää nos­taa, et­tä niin kou­luis­sa kuin ko­deis­sa on ly­hy­el­lä va­roi­tu­sa­jal­la so­peu­dut­tu kaik­kiin näi­hin muu­tok­siin ja se­lä­tet­ty huo­lia ja pel­ko­ja. Ai­na­kin tois­tai­sek­si mei­tä sa­ta­kun­ta­lai­sia rau­hoit­taa Sa­ta­sai­raa­lan tois­tu­va tie­do­te: Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on tääl­lä edel­leen rau­hal­li­nen. Sii­tä voi­si pää­tel­lä, et­tä kou­lut­kin saa­vat nämä pari viik­koa rau­has­sa toi­mia.