27.7.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Paras vastaus pelkoon on tieto

Keskustelu vedenottamosta on muuttumassa väkisinkin keskusteluksi Köyliönjärvestä.

Keskustelu vedenottamosta on muuttumassa väkisinkin keskusteluksi Köyliönjärvestä.

Liisa Nykänen

image

Kuninkaanmännyn vedenottamoon liittyvässä keskustelussa mielikuvilla on iso merkitys, ja eri mieltä olevien mielikuvat ovat kaukana toisistaan.

Suun­ni­tel­lun ve­de­not­ta­mon vai­ku­tuk­set Köy­li­ön­jär­vel­le ar­vi­oi­daan lu­pa­ha­ke­muk­ses­sa niin vä­häi­sik­si, et­tei nii­den vai­ku­tus­ta voi erot­taa mui­den jär­veen koh­dis­tu­vien te­ki­jöi­den vai­ku­tuk­sis­ta. Lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta jä­te­tyis­sä muis­tu­tuk­sis­sa ja mie­li­pi­teis­sä yli­voi­mai­ses­ti suu­rin huo­le­nai­he on kui­ten­kin juu­ri Köy­li­ön­jär­ven ti­lan heik­ke­ne­mi­nen – jopa pel­ko jär­ven kui­vu­mi­ses­ta ve­de­not­ta­mon myö­tä on mai­nit­tu. Sa­man­lai­nen ris­ti­rii­ta liit­tyy hank­keen hyö­tyi­hin. Lu­paa ha­ke­va ve­siyh­tiö il­moit­taa ole­van­sa yleis­hyö­dyl­li­nen yh­tiö ja ta­voit­te­lee hank­keel­laan yli­kun­nal­li­sen ve­den­saan­nin tur­vaa­mis­ta. Han­ket­ta vas­tus­ta­vien teks­teis­sä tois­tuu mie­li­ku­va ve­si­bis­nek­ses­tä.

Mie­li­ku­vat ovat eri­lai­set – niin eri­lai­set, et­tä nii­den oli­si syy­tä lä­hen­tyä toi­si­aan, jot­ta seu­dul­li­ses­ti hyö­dyl­li­sek­si aja­tel­tu han­ke ei oli­si vaa­ras­sa ai­heut­taa seu­dul­lis­ta hen­kis­tä va­hin­koa. Vaik­ka han­ke oli­si hyvä ja tär­keä, ke­nel­le­kään ei sovi jää­dä tun­net­ta, et­tä on tul­lut huo­li­neen yli­kä­vel­lyk­si. Tar­vi­taan kes­kus­te­lua.

Mie­li­ku­vien tyy­pil­li­nen omi­nai­suus on, et­tä ne ve­to­a­vat tun­tei­siin voi­mak­kaam­min kuin kyl­mä fak­ta­tie­to. Ke­nen­kään huol­ta tär­ke­än ym­pä­ris­tön­sä tu­le­vai­suu­des­ta ei pidä vä­hä­tel­lä, ei­kä ke­nen­kään, jol­la huo­li on, kan­na­ta jät­tää sitä il­mai­se­mat­ta. Suo­mi on yk­si maa­il­man vä­hi­ten kor­rup­toi­tu­neis­ta mais­ta, ja tääl­lä pi­tää voi­da luot­taa sii­hen, et­tä vi­ra­no­mai­set ar­vi­oi­vat kä­si­tel­tä­viä asi­oi­ta kai­ken saa­man­sa tie­don pe­rus­teel­la ja puo­lu­eet­to­mas­ti.

Kun mie­li­ku­vat ovat kau­ka­na toi­sis­taan, kum­paa­kin puol­ta pal­ve­lee kes­kus­te­lun kes­kit­tä­mi­nen asi­oi­hin. Fak­to­jen tul­kit­se­mi­nen tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti ei pal­ve­le kuin ää­ri­päis­ty­mis­tä, jos­ta ei ole yh­des­sä­kään yh­teis­kun­nas­sa muu­ta kuin hait­taa. Pel­ko­jen häl­ven­tä­mi­seen pa­ras lää­ke on tie­to ja asi­a­poh­jai­nen kes­kus­te­lu, joka sitä voi vä­lit­tää.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram