8.6.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Poikkeusaika nostaa saavutuksen arvoa

Tämän kevään todistusten arvosanoja on hankittu monenlaisissa paineissa.

Tämän kevään todistusten arvosanoja on hankittu monenlaisissa paineissa.

Mirja Linnemäki

image

Nämä ajat ovat opinnoistaan valmistuneiden juhlaa. Koronapandemian takia nyt valmistuneet ovat joutuneet etenemään opinnoissaan epävarmoina poikkeusaikoina.

Juh­laan on siis syy­tä.

Ko­ro­na­pan­de­mia sul­ki kou­lu­ja, lo­pet­ti har­ras­tuk­sia, siir­si tai pe­rui juh­lia. Mo­net esi­mer­kik­si lu­ki­oai­kaan kuu­lu­vat ko­ho­koh­dat, penk­ka­rit tai van­ho­jen­tans­sit, jäi­vät vä­liin tai to­teu­tet­tiin pie­ni­muo­toi­ses­ti. Kir­joi­tus­ten yl­lä lei­jui tar­tun­to­jen pel­ko. Vii­me het­kiin saak­ka jän­ni­tet­tiin myös, voi­daan­ko val­mis­tu­jais­juh­lia yli­pää­tään jär­jes­tää.

Jos jo­tain po­si­tii­vis­ta ha­kee, voi sa­noa, et­tä etä­o­pin­nois­sa ja ko­ro­nan var­jos­sa "maa­liin" pääs­seet ovat käy­neet läpi ko­et­te­le­muk­sen, jos­ta toi­vot­ta­vas­ti ko­ke­muk­se­na saa voi­maa sel­viy­tyä han­ka­luuk­sis­ta ja vas­toin­käy­mi­sis­tä tu­le­vai­suu­des­sa­kin – sil­lä har­va meis­tä elä­mäs­sään niil­tä vält­tyy.

Lu­ki­os­ta val­mis­tu­neil­le on näi­nä ai­koi­na uut­ta jän­ni­tet­tä­vää jat­ko-opin­toi­hin pää­sys­sä. Osit­tain ko­ro­nan­kin ta­kia yleis­ty­nyt kor­ke­a­kou­lu­jen to­dis­tus­va­lin­ta on ja­ka­nut mie­li­pi­tei­tä. Sen on näh­ty oh­jaa­van ai­ne­va­lin­to­ja ma­te­maat­ti­siin ai­nei­siin esi­mer­kik­si kiel­ten kus­tan­nuk­sel­la. To­dis­tus­va­lin­nan rin­nal­la pää­sy­ko­e­väy­lä pi­täi­si säi­lyt­tää ta­sa­ve­roi­se­na ove­na jat­ko-opin­toi­hin.

Hal­li­tuk­sen uu­sin kou­lu­tus­po­liit­ti­nen se­lon­te­ko si­säl­tää ta­voit­teen, et­tä vuo­teen 2030 men­nes­sä vä­hin­tään puo­let nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta suo­rit­tai­si kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non, kun nyt ol­laan noin 40 pro­sen­tis­sa. Uu­sia aloi­tus­paik­ko­ja, jopa uu­sia kor­ke­a­kou­lu­ja, tar­vit­tai­siin jo pel­käs­tään ny­kyi­sen ha­ki­ja­su­man pie­nen­tä­mi­seen. Ko­vas­sa jat­ko­paik­ka­kil­pai­lus­sa mak­sul­li­nen avoin väy­lä tai kal­liit val­men­nus­kurs­sit ei­vät saa ko­ros­tua.

Jat­ko-opin­toi­hin pyr­ki­vät kuu­le­vat lä­hi­ai­koi­na on­nis­tu­mi­sis­taan. Jos pet­ty­myk­siä tu­lee, kan­nat­taa muis­taa tämä van­ha sa­non­ta: Kun yk­si ovi sul­keu­tuu, toi­nen avau­tuu – en­nen pit­kää.