1.4.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Poikkeustulokset eivät lopeta säästämistä

Viime vuoden tilinpäätökset heijastavat syntyaikansa poikkeuksellisuutta.

Viime vuoden tilinpäätökset heijastavat syntyaikansa poikkeuksellisuutta.

Elli-Mari Ahola

image

Koronavuoden 2020 tilinpäätöksistä voi todeta, että huono toi mukanaan hyvääkin, mutta kuntatalouksien matka jatkuu kohti uusia epävarmuuksia.

Sekä Eu­ra et­tä Sä­ky­lä nos­ti­vat tu­lok­sen­sa vuo­del­ta 2020 yh­tä pal­jon plus­sal­le kuin mitä se oli mii­nuk­sel­la vuon­na 2019. Sä­ky­läs­sä ero tu­los­ten vä­lil­lä on kol­mi­sen mil­joo­naa eu­roa, Eu­ras­sa jopa kah­dek­san. Jo­nain toi­se­na vuon­na saa­vu­tuk­sia voi­si pi­tää suu­ri­na ja oli­si ai­het­ta juh­laan. Nyt näin ei ole.

Poik­keus­vuo­sien ti­lin­pää­tök­set ovat poik­keuk­sel­li­sia. Tu­lok­sia nos­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti val­ti­on ko­ro­nan vuok­si te­ke­mät vä­li­ai­kai­set rat­kai­sut, suu­rim­pa­na kor­ke­at val­ti­o­no­suu­det. Näi­den tois­tu­mis­ta ei voi to­den­nä­köi­syy­del­lä odot­taa. Jos ko­ro­na­tu­kien kal­tai­sel­le tu­le­vai­suu­des­sa tu­lee­kin tar­ve, val­ti­on ra­han­ja­ko­me­ka­nis­mit ovat luul­ta­vas­ti ke­hit­ty­neet vii­me ke­vääs­tä. Sil­loin tuki jy­vi­tet­tiin asu­kas­mää­rän mu­kai­ses­sa suh­tees­sa ta­sai­ses­ti pit­kin maa­ta, jol­loin ko­ro­nas­ta vä­häl­lä pääs­seet kun­nat hyö­tyi­vät.

Sit­ten on vie­lä sote. Ai­em­min pal­jon ot­si­kois­sa viih­ty­nyt so­teu­u­dis­tus on jää­nyt pals­ta­ti­las­sa ko­ro­nan var­joon, ei­vät­kä kaik­ki vält­tä­mät­tä muis­ta, et­tä se on yhä työn al­la. On mah­dol­lis­ta, et­tä uu­dis­tuk­ses­ta teh­dään val­ti­on ta­sol­la pää­tök­set jo tänä vuon­na ja uu­det maa­kun­ta­so­te­a­lu­eet aloit­tai­si­vat toi­min­tan­sa vuon­na 2023.

So­ten to­teu­tu­mi­nen ai­heut­taa pal­jon ky­sy­mys­merk­ke­jä kun­tien ta­lou­teen. Kaik­kien kun­tien kaik­ki ny­kyi­set so­te­toi­mi­pis­teet tus­kin voi­vat säi­lyä pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä maa­kun­nal­li­ses­sa mal­lis­sa, ja kun­nil­la on niis­sä kiin­ni pal­jon ra­haa ja myös vie­lä ta­kai­sin mak­sus­sa ole­via in­ves­toin­te­ja.

Mitä pa­rem­mal­la to­lal­la kun­nan ta­lous on so­ten tul­les­sa, sitä pa­rem­mat edel­ly­tyk­set on sil­le, et­tä muut pal­ve­lut pys­ty­tään säi­lyt­tä­mään. Se on tä­män­kin seu­dun kun­nis­sa tie­dos­tet­tu, ja sik­si hy­viä tu­lok­sia ei juh­li­ta, vaan sääs­tö­oh­jel­mien työs­tä­mis­tä jat­ke­taan myös tu­le­vis­sa val­tuus­tois­sa.