17.6.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Positiivista pöhinää

Kaksi seutua yhdistävää yrittäjien ja yhteisöjen kampanjaa on nyt menossa.

Kaksi seutua yhdistävää yrittäjien ja yhteisöjen kampanjaa on nyt menossa.

Mirja Linnemäki

image

Pyhäjär­vi­seu­dulla on parasta aikaa kaksikin kuntarajat ylittävää tempausta, jotka ovat syntyneet halusta luoda yhteistä "positiivista pöhinää" seudulle.

Tä­nään al­kaa Eu­ran ja Sä­ky­län pit­käl­ti yli 20 kaup­pa­liik­kees­sä Os­tos­mu­hi­nat. Käy­tän­nös­sä pit­kät au­ki­o­lot kau­pois­sa, hy­viä tar­jouk­sia, ko­ro­na-ajan ki­dut­ta­mil­le yri­tyk­sil­le toi­voa sii­tä, et­tä kaup­pa jäl­leen al­kai­si käy­dä ja ko­ti­nur­kis­sa pit­kään py­sy­tel­lyil­le asi­ak­kail­le mah­dol­li­suus taas shop­pail­la.

Aja­tuk­sel­li­ses­ti kau­pal­li­nen tem­paus on pal­jon muu­ta­kin. Naa­pu­ri­kun­tien kaup­pi­a­sy­rit­tä­jät ha­lu­a­vat näyt­tää, mitä kaik­kea omil­ta kul­mil­ta löy­tyy. Ja jos Eu­ras­ta ei löy­dy, Sä­ky­läs­sä se voi ol­la, ja päin­vas­toin. En­sim­mäi­sek­si ei tar­vit­se läh­teä kym­me­nien ki­lo­met­rien pää­hän kau­pun­kei­hin, vaan kan­nat­taa kat­soa, löy­tyi­si­kö et­sit­ty tuo­te naa­pu­ris­ta. Niin Eu­ras­sa kuin Sä­ky­läs­sä on eri­kois­liik­kei­tä, jot­ka yh­des­sä saa­vat ai­kaan, jos ei nyt ai­van kai­ken kat­ta­via va­li­koi­mia, niin ai­ka pit­käl­le kui­ten­kin.

Yrit­tä­jät ovat nyt en­si ker­taa liik­keel­lä myös yh­tei­sel­lä sa­ma­nai­kai­sel­la tem­pauk­sel­la, jo­ten siir­ty­mi­nen "ra­jan" yli kan­nat­taa.

Toi­nen Py­hä­jär­vi­seu­dun yh­tei­nen kam­pan­ja on täs­sä leh­des­sä jul­kis­tet­ta­va Py­hä­jär­vi­seu­dun Po­si­tii­vi­sin -kil­pai­lu. Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä toi­mi­va Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri avaa et­sin­nän, jol­la ha­e­taan po­si­tii­vis­ta ih­mis­tä, yri­tys­tä tai yh­tei­söä. Eh­do­tuk­sia voi­vat teh­dä kaik­ki kun­ta­lai­set tääl­lä ja kun hei­tä on löy­ty­nyt, jär­jes­te­tään ää­nes­tys. Va­lin­ta pal­jas­te­taan jär­vi­kun­tien yh­tei­sel­lä Py­hä­jär­vi­vii­kol­la hei­nä­kuus­sa.

Po­si­tii­vi­suus-kam­pan­ja nos­taa hie­nol­la ta­val­la esiin myön­tei­sen elä­mä­na­sen­teen mer­ki­tyk­sen ja tuo po­si­tii­vis­ta nä­ky­vyyt­tä pait­si pal­kit­ta­val­le myös koko alu­eel­le.

Kum­pi­kin tem­paus on ko­vin ter­ve­tul­lut; ko­ro­na-ajan mi­ni­min jäl­keen ta­riv­taan uu­sia avauk­sia ja pir­teyt­tä tuo­via ide­oi­ta.