5.5.2020 6.45
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Rajoitusten purkaminen on helpottavaa – ja vaikeaa

Koronavirukselta ei voi loputtomiin piileskellä – rajoitusten asteittaista purkamista moni jo odottaa.

Koronavirukselta ei voi loputtomiin piileskellä – rajoitusten asteittaista purkamista moni jo odottaa.

image

Yhteiskuntaa olisi pakko ryhtyä jo jonkin verran avaamaan, mutta päätöksenteko rajoitusten purkamisesta on vaikeaa. Siitä kertoo sekin, että tietoa hallituksen linjauksista odoteltiin jo sunnuntaista asti.

Ala­sa­ta­kun­nan men­nes­sä maa­nan­tai­na pai­noon ei var­maa tie­toa ol­lut vie­lä saa­tu, mitä ra­joi­tuk­sia höl­len­ne­tään vai höl­len­ne­tään­kö. Pe­ru­so­pe­tuk­sen kou­lu­jen avaa­mi­ses­ta pää­tet­tiin jo ai­em­min.

Var­maan yk­si rat­kai­se­vim­mis­ta syis­tä vai­keu­teen toi­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man co­vid-19 -tau­din kans­sa on se, et­tä em­me tie­dä sii­tä li­ki­main­kaan tar­peek­si.

Mei­tä ta­val­li­sia kan­sa­lai­sia häm­men­tä­vät ris­ti­rii­tai­set tie­dot, joi­ta pit­kin epi­de­mi­a­viik­ko­ja on tul­lut esiin. Vii­mek­si on pu­hut­tu kah­teen suun­taan esi­mer­kik­si sii­tä, mi­ten vi­rus tart­tuu las­ten kaut­ta. Val­lal­la oli kä­si­tys, et­tä lap­set ei­vät juu­ri­kaan tar­tu­ta, kun­nes to­det­tiin, et­tä tark­kaa tie­toa ei sit­ten­kään ole.

On myös eri­ä­viä kä­si­tyk­siä sii­tä, tart­tuu­ko vi­rus pin­noil­ta tai huo­neil­mas­ta ja kuin­ka pit­kään tai mi­ten eri­lai­set suo­jai­met lo­pul­ta suo­je­le­vat. Eh­kä ras­kain epä­tie­toi­suus liit­tyy sii­hen, et­tä em­me tie­dä, kuka on vaa­ras­sa saa­da tau­din va­ka­vam­man muo­don ja mik­si.

Ris­ti­rii­tai­suus ko­ros­taa sitä, et­tä olem­me te­ke­mi­sis­sä tun­te­mat­to­man vas­tus­ta­jan kans­sa, jos­ta kui­ten­kin on­nek­si koko ajan saa­daan li­sää tie­toa, niin omis­ta kuin mui­den mai­den ko­ke­muk­sis­ta.

Pää­tös kou­lu­jen avaa­mi­ses­ta on en­sim­mäi­nen as­kel koh­ti nor­maa­lia, jota me kaik­ki jo ko­vas­ti kai­paam­me. Jo tie­to sii­tä, et­tä ra­joi­tuk­sia voi­daan yleen­sä jos­tain al­kaa pur­kaa, on hel­pot­ta­vaa ja aut­taa kes­tä­mään tu­le­via epi­de­mi­a­viik­ko­ja. As­teit­tai­nen ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen on oi­kein si­kä­li­kin, et­tä em­me voi ikui­ses­ti ol­la pii­los­sa – vas­ta jos­sain tu­le­vai­suu­des­sa hää­möt­tää ro­ko­te, joka par­hai­ten aut­taa tais­te­lus­sa vi­rus­ta vas­taan.