17.8.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Rohkeat yritykset piristävät ympäristöään

Biolanin multakin muuttuu yhtiön strategian mukaan lähivuosina turpeettomammaksi, kunnes se on turpeeton.

Biolanin multakin muuttuu yhtiön strategian mukaan lähivuosina turpeettomammaksi, kunnes se on turpeeton.

Elli-Mari Ahola

image

Biolanin jätti-investointi ei ole tämän kesän ensimmäinen hieno teolli­suu­suu­tinen, mutta sen positiivinen vaikutus kuntakuvaan on vähintään yhtä suuri.

HKSca­nin tuo­tan­to­lai­tok­sen he­rää­mi­nen en­sin Mä­ki­ta­lon mais­tu­vien sa­laat­ti­tuo­tan­toon ja sit­ten HKSca­nin omaan pa­luu­seen uu­sin tuot­tein on jo vi­rit­tä­nyt eu­ra­lai­set toi­veik­kaa­seen mie­len­ti­laan, jota Bi­o­la­nin jät­ti-in­ves­toin­ti pön­kit­tää.

Eu­ro­mää­räi­ses­ti Bi­o­la­nin in­ves­toin­ti on jopa suu­rem­pi kuin kum­pi­kaan HKSca­nin tuo­tan­to­lai­tok­sel­le koh­dis­tu­va, mut­ta toi­saal­ta jäl­kim­mäis­ten työl­li­syys­vai­ku­tuk­set ovat Bi­o­la­nin in­ves­toin­tia suu­rem­mat. Joka ta­pauk­ses­sa ne ovat hie­no­ja osoi­tuk­sia sii­tä, et­tä Eu­ran alue on te­ol­li­suus­lai­tok­sil­le hyvä paik­ka toi­mia.

Näil­lä kum­mal­la­kin toi­mi­jal­la on pit­kä eu­ra­lai­nen his­to­ria. Toi­voa so­pii, et­tä nämä tänä ke­sä­nä jul­kis­te­tut in­ves­toin­nit an­ta­vat sig­naa­lin myös alu­eem­me ul­ko­puo­li­sil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka ken­ties tu­le­vai­suu­des­sa et­si­vät si­joit­tu­mis­paik­kaa. Tä­hän on hy­vät mah­dol­li­suu­det, sil­lä ky­sees­sä on kak­si mer­kit­tä­vää val­ta­kun­nal­lis­ta ja kan­sain­vä­lis­tä kon­ser­nia, joi­den te­ke­mi­siä seu­ra­taan laa­jal­ti.

Bi­o­la­nin hy­vän kel­lon kuu­lu­vuut­ta pa­ran­taa vie­lä se, et­tä yh­tiö on kaut­ta ai­ko­jen ol­lut edel­lä­kä­vi­jä juu­ri niis­sä asi­ois­sa, jot­ka täl­lä het­kel­lä ovat nous­seet kes­kei­sik­si ym­pä­ri maa­il­man: kes­tä­vä ke­hi­tys, kier­to­ta­lous ja eko­lo­gi­set rat­kai­sut oli­vat Bi­o­la­nin lei­pä­la­ji jo pal­jon en­nen, kuin koko muu maa­il­ma al­koi pu­hua niis­tä. Yh­tiö on myös kaut­ta his­to­ri­an­sa lä­hes­ty­nyt näi­tä asi­oi­ta pait­si ym­pä­ris­tön myös oman ta­lou­ten­sa kan­nal­ta kes­tä­väs­ti, ke­hit­tä­en. Täl­lä het­kel­lä nuo asi­at ovat vai­ku­tus­val­tai­nen tren­di, jon­ka aal­lon­har­ja on vie­lä saa­vut­ta­mat­ta.

Jo­kai­nen toi­von­pil­kah­dus on yhä epä­var­mas­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa ter­ve­tul­lut. Alu­eem­me voi ol­la syys­tä iloi­nen, et­tä in­ves­toin­nit juu­ri tän­ne on ha­lut­tu teh­dä juu­ri nyt.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram