23.3.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Juha Kaita-aho

Selvitys palvelee yleistä etua

Kauttuan pohjavesialue on määritelty kemialliselta tilaltaan hyväksi riskipohjavesialueeksi.

Kauttuan pohjavesialue on määritelty kemialliselta tilaltaan hyväksi riskipohjavesialueeksi.

Liisa Nykänen

image

Amcorin ympäristöluvan purkaminen ei osoittautunut läpihuutojutuksi. Yritys joutuu vielä teettämään selvityksen tontilla vuosikymmenet maanneista jätteistä.

Te­ol­li­sen toi­min­nan juu­ret Am­co­rin kiin­teis­töl­lä Kaut­tu­al­la ulot­tu­vat 1940-lu­vun al­kuun, jol­loin A. Ahlst­röm Oy aloit­ti kar­ton­gin val­mis­tuk­sen ton­til­la. Jos­sain vai­hees­sa his­to­ri­aa ny­kyis­tä park­ki­a­lu­et­ta käy­tet­tiin kaa­to­paik­ka­na, jon­ne hau­dat­tiin toi­min­nas­sa syn­ty­nyt­tä jä­tet­tä. Sit­tem­min asia on hau­tau­tu­nut kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­luis­ta vir­ka­mies­ten pa­pe­ri­pi­noi­hin, mis­tä se on put­kah­ta­nut esiin ai­na alu­een ym­pä­ris­tö­lu­paa muu­tet­ta­es­sa.

Men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä jät­tei­den hau­taa­mi­nen maa­han oli var­sin yleis­tä toi­min­taa niin te­ol­li­suus­kiin­teis­töil­lä kuin oma­ko­ti­ta­lo­jen­kin ton­teil­la. Sit­tem­min tie­to on on­nek­si li­sään­ty­nyt, ja ym­pä­ris­tö­lain­sää­dän­tö ke­hit­ty­nyt. Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­kiin ve­do­ten alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to (avi) ha­lu­aa­kin Am­co­rin nyt sel­vit­tä­vän, kuka kiin­teis­töl­le on hau­dan­nut jä­tet­tä, mil­loin, ke­nen lu­val­la ja mil­lai­sen ris­kin jät­teet muo­dos­ta­vat ve­den­han­kin­nal­le tär­ke­äl­le Kaut­tu­an en­sim­mäi­sen luo­kan poh­ja­ve­si­a­lu­eel­le.

Am­co­rin kan­nal­ta avin mää­räys on ikä­vä. Pa­him­mil­laan se voi tar­koit­taa sitä, et­tä Eu­ran pö­lyt ja­lois­taan ka­ris­ta­nut yri­tys jou­tuu kun­nos­tus­toi­miin kaa­to­pai­kal­la, jo­hon sil­lä ei ole ol­lut osaa ei­kä ar­paa. Sel­vi­tys­mää­räys pal­ve­lee kui­ten­kin yleis­tä etua: on hyvä saa­da sel­vyys sii­hen, mitä kaik­kea maa­pe­rään on hau­dat­tu. Alue on mää­ri­tel­ty ris­ki­poh­ja­ve­si­a­lu­eek­si muun mu­as­sa Am­co­rin teh­da­sa­lu­eel­la poh­ja­ve­des­sä ha­vait­tu­jen hait­ta-ai­nei­den vuok­si.

Akuut­tiin huo­leen vuo­si­kym­me­net pai­kal­laan maan­nees­ta kaa­to­pai­kas­ta ei ole syy­tä. Vaik­ka poh­ja­ve­des­tä tut­ki­muk­sis­sa on­kin löy­ty­nyt hai­tal­li­sia ai­nei­ta kiin­teis­töl­lä, ei­vät nii­den mää­rät ole ylit­tä­neet ta­lous­ve­del­le ase­tet­tu­ja laa­tu­vaa­ti­muk­sia. Ve­de­not­ta­moil­la poh­ja­vet­tä myös tut­ki­taan tar­kas­ti.